Slaven Tenodi sajt

др Славен Теноди

Асистент

Катедра за хемијску технологију и заштиту животне средине

КОНТАКТ

Универзитет у Новом Саду

Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Кабинет: 13a/V

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3

21000 Нови Сад, Република Србија

e-mail: slaven.tenodi@dh.uns.ac.rs

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8073-8915

ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2023. Доктор наука о заштити животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2015. Мастер аналитичар заштите животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. Дипломирани аналитичар заштите животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

академска и научна звања

 • 2018. Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2016-2018. Истраживач-приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И КУРСЕВИ

 • Основи заштите околине
 • Основе хемијске технологије
 • Контрола емисије индустријских отпадних токова
 • Основе управљања отпадом
 • Екоинжињеринг

ОБЛАСТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Процена утицаја депонија комуналног отпада на животну средину
 • Мониторинг и ремедијација подземних вода
 • Пасивно узорковање седимента

ОДАБРАНИ ПРОЈЕКТИ

 • Унапређење технологија ремедијације седимента у циљу заштите вода, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2019)
 • Развој модела за приоритизацију депонија за затварање и санацију у АП Војводини на основу процене ризика на животну средину, Секретаријата за науку и технолошки развој Аутономне покрајине Војводине, Србија (2016-2020)
 • Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2019)

ODABRANE REFERENCE

 1. Tenodi, S., Krčmar, D., Agbaba, J., Zrnić, K., Radenović, M., Ubavin, D., Dalmacija, B. (2020): Assessment of the environmental impact of sanitary and unsanitary parts of a municipal solid waste landfill. Journal of Environmental Management, 258: 110019.
 2. Krčmar, D., Tenodi, S., Grba, N., Kerkez, Dj., Watson, M., Rončević, S., Dalmacija, B. (2018): Preremedial assessment of the municipal landfill pollution impact on soil and shallow groundwater in Subotica, Serbia. Sci. of Tot. Environ. 615: 1341-1354.
 3. Grba, N., Kragulj-Isakovski, M., Stojanović, M., Šćiban, M., Tenodi, S., Dietzel, M., Baldermann, A., Krčmar, D. (2021): Priority substances in the groundwater of the Neogene Middle Posavina region and proposal for nano‑geopolymer‑based remediation techniques. International Journal of Environmental Science and Technology, 19: 3871-3888.
 4. Marjanović, T., Bogunović, M., Tenodi, S., Vasić, V., Kerkez, Dj., Prodanović, J., Ivančev-Tumbas, I. (2023): Advanced Treatment of the Municipal Wastewater by Lab-Scale Hybrid Ultrafiltration. Sustainability, 15: 9519.
 5. Tenodi, S., Krčmar, D., Rončević, S., Varga, N., Pešić, V., Zrnić, K., Dalmacija, B. (2018): Primena prilagođenog indeksa zagađenja podzemnih voda (LWPI) u cilju monitoringa neuređene deponije. 48. Konferencija – Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad; 27-29.03.2018., Brzeće, Srbija; ISBN 978-86-82931-83-6, Izdavač: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inžinjerstvo (Beograd), pp.198-202, Zahvalnica: APV 142-451-2525/2017-01.

ОСТАЛО

 • Аналитичар у Акредитованој лабораторији за анализу животне средине „Доцент др Милена Далмација“
 • Члан Српског хемијског друштва
 • Члан Удружења за технологију воде и санитарно инжињерство (UTVSI)
 • Учесник курса за унапређење одрживог и безбедног рада у лабораторији за хемијска испитивања реализованог у склопу ERASMUS+ KA1 мобилности (2018, Keele Универзитет)
 • Стипендиста докторских студија заштите животне средине на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2016-2018)
 • Учешже у Отвореним вратима Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине (2015-до данас)
 • Члан Менсе