Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine svake subote (od početka marta do kraja juna) organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz HEMIJE. Pripremnu nastavu drže profesori sa našeg Departmana, tako da maturanti već tada imaju priliku da upoznaju buduće profesore.

Gradivo za prijemni ispit obuhvata gimnazijske udžbenike iz hemije, prirodno-matematičkog smera, od I do IV razreda. U skriptarnici našeg fakulteta se može nabaviti zbirka zadataka po kojoj se radi na pripremama za prijemni ispit, prilagođena pripremnoj nastavi koja se organizuje.

Za upis na studije mogu konkurisati lica koja imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Svake godine se organizuju dva konkursna roka, junski i septembarski. Nakon prijave kandidata, objavljuje se PRELIMINARNA rang lista, a nakon polaganja prijemnog ispita I objavljivanja JEDINSTVENE rang liste vrši se upis primljenih kandidata. Redosled kandidata u jedinstvenoj rang listi utvrduje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u toku srednjoškolskog obrazovanja i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

KANDIDATI UZ PRIJAVU NA KONKURS PODNOSE NA UVID ORIGINALE, A PREDAJU SLEDEĆA DOKUMENTA:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole (fotokopije),
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rodjenih (original),
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Kandidati su obavezni da prilikom polaganja prijemnog ispita kod sebe imaju odgovarajući identifikacioni dokument (LIČNU KARTU ili PASOŠ)!

KANDIDATI KOJI OSTVARE PRAVO NA UPIS PODNOSE:

 • overene fotokopije dokumenata (ili originale),
 • izvod iz matične knjige rodjenih (dat uz prijavu),
 • dva obrasca ŠV-20,
 • indeks,
 • dve fotografije formata 4×6 cm,
 • lekarsko uverenje,
 • dokaz o uplati naknade troškova upisa i osiguranja,
 • dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju.

Sve detaljnije informacije možete pronaći na našem sajtu ili nam pošaljite e-mail na adresu infohemija@dh.uns.ac.rs.