Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata i upisa

Kandidati prilikom prijave na konkurs, uz prijavni list i Informator koji dobijaju u skriptarnici Fakulteta (uz prikazanu uplatnicu), podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenta:
1. svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole;
2. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
3. ličnu kartu (koja se podnosi na uvid) i kopiju lične karte (u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu);
4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
5. potvrda o nostrifikaciji diplome ili svedočanstva ukoliko je prethodni stepen školovanja završen u inostranstvu.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis podnose:
1. originalna dokumenta iz tačke 1. i 2. ovog člana (podneto uz prijavu);
2. ličnu kartu (koja se podnosi na uvid) i kopiju lične karte (u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu);
3. dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
4. lekarsko uverenje;
5. dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata;
6. dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente,
7. Komplet za upis (ŠV obrazac i indeks) – komplet se kupuje isključivo u skriptarnici fakulteta.

Napomena: Kandidati koji su u prethodnom školovanju studirali u statusu budžetskih studenata nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija u ovom statusu.

Komplet za upis se kupuje u skriptarnici Fakulteta.

Napomena: Kandidati koji su u prethodnom školovanju studirali u statusu budžetskih studenata nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija u ovom statusu.

Novčane naknade• za polaganje prijemnog ispita: 6000,00 dinara

Troškovi prijemnog ispita za studente koji su oslobođeni polaganja prijemnog ispita (osvojeno jedno od prva tri mesta na republičkom, ili međunarodnom takmičenju u trećoj ili četvrtoj godini srednje škole iz odgovarajuće oblasti, odnosno priznat položen prijemni ispit sa srodnog fakulteta) iznose 3.000,00 dinara.
• za upis: 6500,00 dinara

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi
Redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (najviše 40) i rezultata postignutog na prijemnom ispitu (najviše 60). Kandidat može steći ukupno najviše 100 bodova, a može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ima više od 50 bodova. Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoli- ko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do utvrđenog ukupnog broja studenata i ima najmanje 30 bodova. Način organizovanja prijemnog ispita, kriterijumi za bodovanje i utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi, dati su u Pravilniku o načinu bodovanja i bližim merilima za utvrđivanje redosleda kandidata za upis na studijske programe Prirodno-matematičkog fakulteta, koji se nalazi na sajtu Fakulteta: http://www.pmf.uns.ac.rs.

Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled
Kandidat može podneti prigovor na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na sajtu Fakulteta i na oglasnoj tabli Fakulteta.
Prigovor se podnosi Komisiji, na čiji predlog Dekan donosi rešenje o prigovoru u roku od 24 sata od momenta prijema prigovora.
Smatra se da je rang lista kanidata konačna ako na istu nije stavljen prigovor.

Ako kandidat koji je ostvario pravo na upis ne izvrši upis u roku utvrđenom u konkursu umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema redosledu utvrđenom po konačnoj rang listi.

Upis stranih državljana
• Na prvu godinu osnovnih studija Fakultet može upisati kandidata – stranog državljanina.

• Školarina za strane državljane iznosi 2.000 evra – za osnovne akademske studije, integrisane studije 2.000 evra i 3.500 evra za osnovne strukovne studije.

Dodatna dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata
• Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na Konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu (ili potvrdu o predatoj diplomi za nostrifikaciju) o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju.
• Pre upisa kandidat – strani državljanin je dužan da Fakultetu podne- se dokaze:
– da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
– da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komi- sije.

Napomena
• Terenski rad i stručna praksa su obavezni za sve studente i sastavni su deo nastave.
• Troškove terenskog rada i stručne prakse predviđene studijskim programom snose studenti bez obzira na status (budžet, samofinansiranje). Za rad u laboratoriji obavezna je zaštitna odeća (obrazovni profili: Biologija i Hemija). Za rad u kabinetu za praktičnu nastavu studenata potrebna je radna odeća (obrazovni profil: Turizam).
• Obaveštenje o organizaciji pripremne nastave i/ili literatura za pripremu prijemnog ispita nalaze se na sajtu Fakulteta.
• Nakon završetka upisa, kandidati koji nisu upisani, treba da podignu svoja dokumenta do 27. 07. 2018. godine. Nakon tog roka, dokumentacija neće biti čuvana.