Škola za zaštitu životne sredine Water Workshop 2019

  • ...

Seminar “Kvalitet voda” organizuje se tradicionalno (23. put) u okviru jesenje “Škole za zaštitu životne sredine” od 18-20. septembra 2019. godine.
Organizovana predavanja, diskusije i kursevi imali su brojne teme, od zaštite resursa voda, kvaliteta vode za piće, monitoringa površinskih i podzemnih voda, analize i sanacije kontaminiranog sedimenta, procene rizika, tehnologija pripreme vode za piće i otpadnih voda do evropskog i nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti.

Ove godine biće obrađene dve teme:
(1) Problemi i rešenja za održivo snabdevanje vodom za piće;
(2) Prečišćavanje i kontrola kvaliteta otpadnih voda.
Pored toga za učesnike seminara biće organizovana tri okrugla stola ili panel diskusije:
(a) Od monitoringa do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
(b) Inovacione tehnologije prečišćavanja otpadnih voda;
(c) Primena PILOT istraživanja u okviru planova za bezbedno snabdevanje vodom za piće.
Popodnevni rad će biti organizovan kroz dve sekcije:
I Sekcija: CPD kurs (eng. Course Professional Development, CPD – kurs profesionalnog usavršavanja) ” Stručna metodologija kao osnova za donošenje/izmenu Odluka o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju ” i
II Sekcija: “Značaj studija zaštite životne sredine u zaštiti voda” (izlaganje radova studenata osnovnih, master i doktorskih studija).

Osnivanjem Fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“, omogućeno je i učešće studenata u Školi za zaštitu životne sredine u okviru sekcije „Značaj studija zaštite životne sredine“ gde su studenti imali priliku da prezentuju rezultate svog rada i razmene do tada stečena znanja.
Ove godine planira se uključivanje studenata u ostale aktivnosti škole što će omogućiti neposredan kontakt sa privrednim subjektima i potencijalnim poslodavcima.

Na Seminaru, planirano je učešće oko 40 studenata osnovnih (II, III i IV godina), master i doktorskih studija. Prijavljivanjem na ANKETU, koja je data u linku, studenti stiču pravo da budu oslobođeni plaćanja kotizacije, a omogućeno je i da dobiju do 5 udžbenika i praktikuma izdatih od strane Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine (PMF, Novi Sad), po sopstvenom izboru.

II Obaveštenje WW 2019

II Obaveštenje WW 2019

Prijava na učešće za studente vrši se popunjavanjem ANKETE koja možete preuzeti ovde

Close Menu