PhD Miloš Dubovina

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 21a/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2724

e-mail: milos.dubovina@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 57194419620

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5475-800X

Personalna stranica: https://www.researchgate.net/profile/Milos-Dubovina

Obrazovanje

 • 2022. Doktor nauka–nauke o zaštiti životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. Master hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2023. Naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet
 • 2013. Stručni saradnik u nastavi, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Procena rizika u životnoj srdini
 • Tretman vode za piće
 • Kvalitet vode i sedimenta

Nastava i kursevi

 • Hemijska tehnologija
 • Osnovne metode tehnologije zaštite životne sredine
 • Tehnologija zaštite životne sredine
 • Zaštita voda.
 • Kontrola emisije industrijskih otpadnih tokova
 • Metodologija uzorkovanja u životnoj sredini
 • Čvrst otpad
 • Monitoring životne sredine

ODABRANI PROJEKTI

 

 • COST akcija: European project: COST Action CA18130, European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-Ray Fluorescence (2019- ).
 • Pilot projekat izmuljivanja i deponovanja sedimenta kanala Plovni Begej-prva faza. Trajanje projekta: 2016. Naručilac projekta: JVP “Vode Vojvodine” 21000 Novi Sad. Nosilac projekta: “Hidrozavod DTD” ad, Novi Sad; Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, PMF Novi Sad.

 

ODABRANE REFERENCE

 1. Dubovina M., Grba N., Krčmar D., Agbaba J., Rončević S., Kerkеz Đ., Dalmacija B. (2021) Characterization of landfill deposited sediment from dredging process during different maturation stages. Journal of the Serbian Chemical Society, 00, 102-102.
 2. Rađenović D., Kerekz Đ., Tomašević-Pilipović, D., Dubovina M., Grba N., Krčmar D., Dalmacija B. (2019) Long-term application of stabilization/solidification technique on highly contaminated sediments with environment risk assessment. Science of The Total Environment, 684, 186-195.
 3. Dubovina, M., Krčmar, D., Grba N., Watson, M., Rađenović D., Tomašević-Pilipović, D., Dalmacija, B. (2018) Distribution and ecological risk assessment of organic and inorganic pollutants in the sediments of the transnational Begej canal (Serbia-Romania). Environmental Pollution, 236, 773-784.
 4. Krčmar, D., Dubovina, M., Grba, N., Pešić, V., Watson, M., Tričković, J., Dalmacija B. (2017) Distribution of organic and inorganic substances in the sediments of the “Great Bačka Canal”, a European environmental hotspot. Science of The Total Environment, 601, 833-844.
 5. Krčmar D., Grba N., Dubovina M., Pešić V., Varga N., Rončević S., Dalmacija B. (2018) The content of heavy metals and arsenic in the sediments of protected natural resources of Vojvodina (Northern Serbia), Proceedings 26th International Conference Ecological Truth and Environmental Research EcoTer, 12-15 June, Bor, Serbia, pp 186-191.

OSTALO

 • Prva nagrada za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji koju dodeljuje fondacija “Docent dr Milena Dalmacija” (2022).
 • Analitičar u Akreditovanoj laboratoriji za analizu životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija”.
 • Učešće na dva elaborata i osamnaest studija realizovanih za potrebe privrede.
 • Član Kluba mladih hemičara.
 • Aktivan doprinos popularizaciji nauke učešćem u manifestacijama „Hemijski i Zeleni vikend”, ,,Međunarodni festival nauke i obrazovanja” i škole za zaštitu životne sredine „Water Workshop” koju organizuje Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.