Marko Šolić sajt

MSc Marko Šolić

Istraživač saradnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 13a/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

e-mail: marko.solic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2014.-  Doktorant doktorskih akademskih studija zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. Master analitičar zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. Diplomirani analitičar zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2020.   Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2017-2020.   Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Opasan otpad,
 • Čvrst otpad,
 • Hemijska tehnologija,
 • Degradacija zemljišta.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Remedijacija vodenih medijuma, kontaminiranih teškim metalima
 • Adsorpcioni procesi
 • Nanomaterijali.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Šolić, M., Maletić, S., Apostolović, T., Tričković, J., Rončević, S., Kragulj Isakovski, M., Molnar Jazić, J., Dalmacija, B., (2016), Effect of pH value on the adsorption of chromium(VI) on titanium-dioxide nano-wires, 23th Young Investigators¢ Seminar on Analytical Chemistry, June 28th – July 1st, 2016, Novi Sad, Serbia, ISBN-978-86-80092-24-9, p. 55;
 2. Maletić, S., Tričković, J., Kragulj Isakovski, M., Rončević, S., Agbaba, J., Molnar Jazić, J., Šolić, M., Dalmacija, B., (2016), Effects of anions on adsorption of arsenic by amino-functionalized multi-walled carbon nanotubes, 2nd International and 6th Croatian Scientific and Professional Conference “Water for all“, 18th march 2016, Osijek, Croatia, ISBN: 978-953-7005-39-9, p. 93. Izdavač: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek;
 3. Nikić, J., Agbaba, J., Watson, M., Tubić, A., Šolić, M., Maletić, S., Dalmacija, B., (2018), Arsenic Adsorption On Fe-Mn Modified Granular Activated Carbon (GAC-FeMn): Batch And Fixed-Bed Column Studies, Journal of Environmental Science and Health, Part A, Datum prihvatanja 26.10.2018, DOI: 10.1080/10934529.2018.1541375.

OSTALO

 • Uverenje za savetnika za zelenu hemiju (2018).
 • Učešće u „TRAIN“ programima usavršavanja akademskog osoblja Univerziteta u Novom Sadu (2016).
 • Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2015-2018).
 • Specijalno priznanje „Srpskog hemijskog društva“ za izuzetan uspeh tokom studiranja (2014).
 • Član Srpskog hemijskog društva (2014).
 • Učešće u Memorijalnom naučnom skupu iz zaštite životne sredine, u realizaciji Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštite životne sredine (2014-do danas).
 • Učešće u Otvorenim vratima Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (2014-do danas).
 • Stipendista Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije – Fond za mlade talente R. Srbije (2012-2014).