Kristiana Zrni' Tenodi

MSc Kristiana Zrnić Tenodi

Istraživač-saradnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 4/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

e-mail: kristiana.zrnic@dh.uns.ac.rs

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4251-0477

Obrazovanje

 • 2015-do danas. Doktorant nauke o zaštiti životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2015. Master analitičar zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 • 2014. Diplomirani analitičar zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2020. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2017-2020. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Izvori i kontrola zagađivanja životne sredine
 • Tehnologija zaštite životne sredine
 • Osnovi hemijske tehnologije
 • Hemijska tehnologija.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Priprema vode za piće
 • Elektrokoagulacija kao remedijaciona tehnologija u tretmanu vode.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta(III43005), Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • 2016-2018.Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda(TR37004), Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Mohora , Rončević S., Agbaba J., Zrnić K., Tubić A., Dalmacija B. (2018): Arsenic removal from groundwater by horizontal-flow continuous electrocoagulation (EC) as a standalone process,  Journal of Environmental Chemical Engineering  6, 512-519. Zahvalnica APV 142-451-2826
 2. Zrnić K., Rončević S., Mohora E., Agbaba J., Tubić A., Spasojević J., Dalmacija B. (2017): Efikasnost uklanjanja arsena i prirodnih organskih materija iz vode procesom elektrokoagulacije (Fe elektrode) i uticaj dodatka aktivnog uglja u prahu, XVII međunarodna konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi, 142-147.

OSTALO

 • Analitičar u Akreditovanoj laboratoriji za analizu životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija”
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Stipendista doktorskih studija zaštite životne sredine na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2016-2018)
 • Učešće u Otvorenim vratima Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (2015-do danas).