Nataša Varga sajt

dr Nataša Varga

Asistent sa doktoratom

 

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 2/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2886

e-mail: natasa.varga@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 6007947200

Obrazovanje

 • 2017. Doktor nauka- nauke o zaštiti životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011. Master hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2018: Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2015-2018. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012-2015. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Osnove hemijske tehnologije
 • Opasan otpad
 • Čvrst otpad
 • Kontrola kvaliteta životne sredine.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Elektrokinetička remedijacija sedimenta zagađenog metalima
 • Dostupnost teških metala, analiza sedimenta i procena rizika.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Razvoj modela za prioritizaciju deponija za zatvaranje i sanaciju u AP Vojvodini na osnovu procene rizika na životnu sredinu, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2016-2020).

ODABRANE REFERENCE

 1. Varga N., Krcmar D., Dalmacija B., Gvozdenac , Trickovic J., Roncevic S., Prica M (2018): Assessment of sediment pollution using chemical and biological trait approachCarpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. Published online at: 12. 01. 2018, Vol. 13, No. 2, p. 359 – 368; DOI:10.26471/cjees/2018/013/031.
 2. Krčmar D., Varga N., Prica M., Cvetićanin L., Zuković M., Dalmacija B., Corba Z. (2017): Application of hexagonal two dimensional electrokinetic system on the nickel contaminated sediment and modelling the transport  behavior of nickel during elektrokinetic treatment. Separation  and  Purification  Technology.  DOI  information: 10.1016/j.seppur.2017.10.008.
 3. Varga N., Dalmacija B., Prica M., Kerkez Đ., Bečelić-Tomin M., Spasojević J., Krčmar D. (2016): The application of solar cells in the electrokinetic remediation of metal contaminated sediments. Water Environment Research, DOI: 102175/WERD1600172.
 4. Krčmar D., Dalmacija B., Rajic Lj., Prica M., Varga N., Becelic-Tomin M., Kerkez Đ. (2015): Influence of electric field operation modes on nickel migration during electrokinetic treatment. Soil and Sediment Contamination An International Journal. DOI 10.1080/15320383.2016.1088508.

OSTALO

 • Prva nagrada za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji koju dodeljuje fondacija “Docent dr Milena Dalmacija” (2018)
 • Analitičar u Akreditovanoj laboratoriji za analizu životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija”
 • Član Srpskog hemijskog društva.