prof. dr Marija Sakac

dr Marija Sakač

Redovni profesor, šef Katedre

 

Katedra za organsku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 5/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2772

e-mail: marija.sakac@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 35493756200

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2796-1296

Obrazovanje

 • 1997. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1985. Magistar hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1981. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2007: Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2003-2007. Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1998-2003. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 1991-1998. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 1985-1991. Asistent u naučno-istraživačkom radu, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Organska hemija III
 • Hemija heterocikličnih jedinjenja
 • Hemija steroida
 • Hemija estrogenih i antiestrogenih jedinjenja
 • Zaštita funkcionalnih grupa

Udžbenici

 • Sakač, M., Grbović, Lj. Preparativna organska hemija – Praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2015.
 • Čanadi, J., Sakač, M. Organska hemija kroz probleme i rešenja, Stylos, Novi Sad, 1999.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Organska sinteza
 • Hemijske transformacije steroidnih hormona i žučnih kiselina.

ODABRANI PROJEKTI

 

 • Novi steroidni derivati – potencijalni hemioterapeutici, projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (142-451-2667/2021-01), trajanje projekta: 2021-2024. godine, rukovodilac projekta: vanredni profesor dr Marina Savić.
 • Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019), rukovodilac projekta.
 • Research Cooperation of the University of Szeged and the University of Novi Sad in Development of Anticancer Drug Compounds (RECODAC), IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2012-2014), rukovodilac projekta.
 • Bile Acid Nanosystems as Molecule Carriers in Pharmaceutical Applications (BANAMOCA), IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2011-2013).

ODABRANE REFERENCE

 1. Nikolić, A., Kuzminac, I., Jovanović-Šanta, S., Jakimov, D., Aleksić, L., Sakač, M. (2018): Anticancer activity of novel steroidal 6-substituted 4-en-3-one D-seco dinitriles. Steroids. 135: 101–107.
 2. Ignjatović, N., Sakač, M., Kuzminac, I., Kojić, V., Marković, S., Vasiljević-Radović, D., Wue, V., Uskoković, V., Uskoković, D. (2018): Chitosan Oligosaccharide Lactate Coated Hydroxyapatite Nanoparticles as a Vehicle for the Delivery of Steroid Drugs and the Targeting of Breast Cancer Cells. Journal of Materials Chemistry B. 6: 6957–69
 3. Bekić, S., Marinović, M., Petri, E., Sakač, M., Nikolić, A., Kojić, V., Ćelić, A. (2018): Identification of D-seco modified steroid derivatives with affinity for estrogen receptor a and b isoforms using a non-transcriptional fluorescent cell assay in yeast. 130: 22–30.
 4. Bjedov, S., Jakimov, D., Poša, M., Klisurić,, Sakač,M. (2017): Synthesis and antitumor activity of alkylated bile acids and oxazolines. Tetrahedron. 73: 6932–6941.
 5. Bjedov, S., Jakimov, D., Pilipović, A., Poša, M., Sakač, M. (2017): Antitumor activity of newly synthesized oxo and ethylidene derivatives of bile acids and their amides and oxazolines. Steroids. 120: 19–25.

OSTALO

 • Nagrada ICN Jugoslavija za doktorsku disertaciju (1997.).
 • Pohvalnica Fonda Nenada M. Kostića za hemijske nauke, za uspeh u mentorskom radu (2014. i 2017. godine).
 • Rukovodilac dva projekta (2006-2010. i 2011-2019.), finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Rukovodilac jednog međunarodnog projekta finansiranog od strane Evropske Unije u okviru Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation programa (2012-2014.).
 • Član Upravnog odbora Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine od 2011., a od 2015. potpredsednik pomenutog Upravnog odbora.
 • Član Stručnog veća Senata Univerziteta u Novom Sadu za prirodno-matematičke nauke od 2009. godine.