ja slika

dr Ljiljana Vojinović Ješić

Redovni profesor

 

Katedre za opštu i neorgansku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 14/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2745

e-mail: ljiljana.vojinovic-jesic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 15841177600

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8618-7819

Obrazovanje

 • 2005. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2000. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1996. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2017danas: Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012-2017. Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008-2012. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2001-2008. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1997-2001. Asistent-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Opšta hemija
 • Neorganska hemija I
 • Praktikum iz neorganske hemije
 • Neorganska hemija II
 • Neorganska sinteza i metode karakterizacije
 • Odabrana poglavlja opšte i neorganske hemije.

Udžbenici

 • Leovac, V. M., Češljević, V. I., Vojinović Ješić, Lj. S. Praktikum neorganske hemije I, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2011. i 2016.
 • Leovac, V. M., Češljević, V. I., Vojinović Ješić, Lj. S. Praktikum opšte hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2015.
 • Sakač, M., Đaković Sekulić, T., Trivić, S., Vaštag, Đ., Vojinović Ješić, Lj., Gaković, A., Matijević, B., Srećo, B. Zbirka zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije (urednici Leovac, V., Segedinac, M.), Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2009.
 • Vojinović-Ješić, Lj., Radanović, M. Koordinaciona hemija aminogvanidina i njegovih Šifovih baza, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2017.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sinteza i fizičko-hemijska karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja sa bioaktivnim Šifovim bazama

ODABRANI PROJEKTI

 • Dizajn, sinteza, karakterizacija i procena praktične primene koordinacionih i organometalnih jedinjenja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)

ODABRANE REFERENCE

 1. Magyari, J., Barta Hollo, B., Vojinović-Ješić, LJ. S., Radanović, M. M., Armaković, S., Armaković, S. J., Molnar, J., Kincses, A., Gajdacs, M., Spengler, G., Meszaros Szecsenyi, (2018): Interactions of Schiff base compounds and their coordination complexes with the drug cisplatin. New J. Chem. 42: 5834–5843.
 2. Radanović, M. M., Rodić, M. V., Vojinović-Ješić, Lj. S., Armaković, S., Armaković, S. J., Leovac, V. M. (2018): Complexes of Zn(II) and Cd(II) with 2-acetylpyridine -aminoguanidine – Syntheses, structures and DFT calculations. Inorg. Chim. Acta 473: 160–168.
 3. Radanović, М., Rodić, M. V., Armaković, S., Armaković, S. J., Vojinović-Ješić, LJ. S., Leovac, V. M. (2017): Pyridoxylidene aminoguanidine and its copper(II)complexes – Syntheses, structure, and DFT calculations. J. Coord. Chem. 70: 2870–2887.
 4. Vojinović-Ješić, LJ. S., Radanović, M. M., Rodić, M. V., Živković-Radovanović, V., Jovanović, LJ. S., Leovac, V. M. (2016): Syntheses and characterization of 2-acetylpyridine-aminoguanidine and its copper(II) complexes: Crystallographic and antimicrobial study. Polyhedron. 117: 526–534.
 5. Radanović, M., Jelić, M. G., Romčević, N. Ž., Boukos, N., Vojinović-Ješić, LJ. S., Leovac, V. M., Hadžić, B. B., Bajac, B. M., Nađ, L. F., Baloš, S. S. (2015): Synthesis, structure and photoluminescence of (PLAGH)2[ZnCl4] and comparative analysis of photoluminescence properties with tris(2,2’-bipyridine)ruthenium(II). Mater. Res. Bull. 70: 951–957.

OSTALO

 • Rukovodilac katedre za opštu i neorgansku hemiju (2018-danas)
 • Član Saveta eksperata ACIMSI (2018-2021)
 • Član organizacionog odbora XXIII Konferecije Srpskog kristalografskog društva (2016)
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Član Srpskog kristalografskog društva.