Jelena Molnar

dr Jelena Molnar Jazić

Vanredni profesor

 

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 21a/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2724

e-mail: jelena.molnar@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID:36952226700

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8696-7647

Obrazovanje

 • 2011. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2007. Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i menadžment životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska zvanja

 • 2018: Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013-2018. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010-2013. Istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2007-2010. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Unapređeni oksidacioni procesi
 • UV/VIS i IR spektroskopija u analizi životne sredine
 • Kvalitet vode za piće
 • Osnove kontrole kvaliteta životne sredine
 • Zagađenje voda
 • Kontrola kvaliteta vode za piće.

Udžbenici

 • Dalmacija, M., Maletić, S., Agbaba, J., Dalmacija, B., Molnar, J., Ugarčina Perović, S., Tomašević, D. Praktikum iz kvaliteta vode za piće, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2013.
 • Agbaba, J., Maletić, S., Kragulj Isakovski, M., Molnar Jazić, J. Zagađenje i zaštita vazduha–praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2018.
 •  

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Zaštita životne sredine
 • Primena unapređenih oksidacionih procesa u tretmanu vode za piće
 • Prirodne organske materije
 • Oksidacioni/dezinfekcioni nusprodukti
 • Analiza organskih polutanata u uzorcima životne sredine primenom gasne hromatografije.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Uticaj vodenog matriksa i fizičko-hemijksih osobina relevantnih organskih ksenobiotika na ekotoksičnost i ponašanje u odabranim procesima prečišćavanja voda, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Arsenic and ammonium in drinking water: implementation of a cross-border platform for safe water – ARSENICPLATFORM, IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2011-2013).

ODABRANE REFERENCE

 1. Agbaba, J., Molnar Jazić, J., Tubić, A., Watson, M., Maletić, S., Kragulj Isakovski, M., Dalmacija B. (2016): Oxidation of natural organic matter with processes involving O3, H2O2 and UV light: formation of oxidation and disinfection by-products. RSC Advances, 6: 86212-86219.
 2. Molnar, J., Agbaba, J., Dalmacija, B., Tubić, A., Krčmar, D., Maletić, S., Tomašević, D. (2013): The effects of matrices and ozone dose on changes in the characteristics of natural organic matter. Chemical Engineering Journal, 222: 435-443.
 3. Tubić, A., Agbaba, J., Dalmacija, B., Molnar, J., Maletić, S., Watson, M., Ugarčina Perović, S. (2013): Insight into changes during coagulation in NOM reactivity for trihalomethanes and haloacetic acids formation. Journal of Environmental Management, 118: 153-160.
 4. Molnar, J., Agbaba, J., Dalmacija, B., Klašnja, M., Dalmacija, M., Kragulj, M. (2012): A comparative study of the effects of ozonation and TiO2-catalyzed ozonation on the selected chlorine disinfection by-product precursors content and structure. Science of the Total Environment, 425: 169-175.
 5. Molnar, J., Agbaba, J., Dalmacija, B., Klašnja, M., Watson, M., Kragulj, M. (2012) The effects of ozonation and catalytic ozonation on the removal of natural organic matter from groundwater. Journal of Environmental Engineering, 138(7): 804-808.

OSTALO

 • Rukovodilac Potprojekt 1 u sklopu projekta „Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta“, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2018-2019.
 • Dobitnica Dunavske nagrade za mlade istraživače za 2016. godinu, kao predstavnik Republike Srbije. Ovu prestižnu nagradu 2011. godine kreiralo je Federalno ministarstvo za nauku, istraživanja i ekonomiju Austrije (Austrian Federal Ministry for Science, Research and Economy-BMWFW) u saradnji sa Institutom za Dunavski region i Centralnu Evropu (Institute for the Danube Region and Central Europe-IDM) u čast pojedinaca koji su ostvarili izuzetne rezultate u naučnom radu sa naglaskom na Dunavski region.
 • Prva nagrada Fondacije Dr Milena Dalmacija i Renato Vuković za najbolje urađenu doktorsku disertaciju iz oblasti zaštite životne sredine.
 • Član stručnih asocijacija: IWA – International Water Association, Srpsko hemijsko društvo i Srpsko društvo za zaštitu voda.