dav

dr Bojana Srećo Zelenović

Vanredni profesor

 

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 8/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2770

e-mail: bojana.sreco@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 8612794800

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0216-2583

Obrazovanje

 • 2013. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2003. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

akademska i naučna zvanja

 • 2018-danas. Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2013-2018. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2007-2013. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2004-2007. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Metabolizam lekova i ksenobiotika
 • Hemoenzimske transformacije
 • Hemija prirodnih proizvoda
 • Odabrana poglavlja iz hemije prirodnih proizvoda
 • Strukturna analiza monosaharida i derivata
 • Hemijske transformacije monosaharida.

Udžbenici

 • Popsavin, M., Vukojević, N., Hranisavljević, J., Kovačević, I., Srećo Zelenović, B., Svirčev, M. Praktikum iz hemije prirodnih proizvoda, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2018.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Medicinska hemija
 • Razvoj novih postupaka sinteze prirodnih citotoksičnih laktona i njihovih analoga.

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Sinteza i biomedicinska ispitivanja antikancernih agenasa dobijenih iz prirodno raspoloživih monosaharida, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2012-2013).

ODABRANE REFERENCE

 1. Francuz, J., Kovačević, I., Popsavin, M., Benedeković, G., Srećo Zelenović, B., Kojić, V., Jakimov, D., Aleksić, L., Bogdanović, G., Srdić-Rajić, T., Lončar E., Rodić, M., Divjaković, V., Popsavin, V. (2017): Design, synthesis and in vitro antitumour activity of new goniofufurone mimics with halogen or azido groups at the C-7 position. European Journal of Medicinal Chemistry. 128: 13–24.
 2. Benedeković, G., Francuz, J., Kovačević, I., Popsavin, M., Srećo Zelenović, B., Kojić, V., Bogdanović, G., Divjaković, V., Popsavin, V. (2014): Conformationally constrained goniofufurone mimics as inhibitors of tumour cells growth: Design, synthesis and SAR study. European Journal of Medicinal Chemistry. 82: 449–458.
 3. Popsavin, V., Francuz, J., Srećo Zelenović, B., Benedeković, G., Popsavin, M., Kojić, V., Bogdanović, G. (2013): Heteroannelated and 7-deoxygenated goniofufurone mimics with antitumour activity: Design, synthesis and preliminary SAR studies. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 23: 5507–5510.
 4. Francuz, J., Srećo, B., Popsavin, M., Benedeković, G., Divjaković, V., Kojić, V., Bogdanović, G., Kapor, A., Popsavin, V. (2012): Novel goniofufurone and 7-epi-goniofufurone mimics from an unexpected titanium-mediated displacement process. Tetrahedron Letters. 53: 1819–1822.
 5. Srećo, B., Benedeković, G., Popsavin, M., Hadžić, P., Kojić, V., Bogdanović, G., Divjaković, V., Popsavin, V. (2011): Heteroannelated (+)-muricatacin mimics: synthesis, antiproliferative properties and structure–activity relationships. Tetrahedron. 67: 9358–9367.

OSTALO

 • Plaketa za najboljeg saradnika na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, za period 2009-2012.
 • Član je Srpskog hemijskog društva.
Close Menu