Јавни позив за избор у звање сарадника ван радног односа – сарадника практичара за потребе реализације вежби (наставни предмет: клиничка биохемија)

На основу члана 29. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду (пречишћен текст) број: 0601-67/19 од 06.03.2023. године, декан расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА – САРАДНИКА ПРАКТИЧАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВЕЖБИ

(НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА)

I

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (у даљем тексту: Факултет) упућује јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем – специјализација из клиничке биохемије, запосленима у здравственој установи, да као сарадници-практичари, учествују у реализацији практичне наставе – вежби (наставни предмет Клиничка биохемија) на студијском програму Биохемија, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине.

II

За потребе реализације вежби за наставни предмет Клиничка биохемија бира се у звање један сарадник практичар са могућношћу реизбора.

III

У звање сарадника практичара на Факултету може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

  • има заснован радни однос у Здравственој установи на територији Града Новог Сада
  • има завршену специјализацију из клиничке биохемије
  • има најмање пет година радног искуства
  • има сагласност установе у којој је запослено да може да изводи вежбе у тој установи студенатима Факултета

IV

Докази који се прилажу уз пријаву на Јавни позив:

  1. доказ о завршеној специјализацији из Клиничке биохемија
  2. потврда о тренутном запослењу и радном искуству у струци
  3. сагласност Установе у којој је кандидат запослен да може да изводи вежбе у Установи за студенате Факултета
  4. попуњен образац за пријаву који садржи податке о стручним квалификацијама
  5. доказ о искуству у раду са студентима (Потврде, Уверења, Сертификати и слично)

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

V

Пријава на Јавни позив врши се на Обрасцу пријаве који можете преузети овде. Попуњену Пријаву на јавни позив заједно са пратећом документацијом доставити на адресу:

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
Трг Доситеја Обрадовића 4
21102 Нови Сад

са назнаком: „За јавни позив за избор у звање сарадника ван радног односа – сарадника практичара (Хемија)“

Рок за подношење пријаве је петнаест дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Дневник“.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији неће се узимати у разматрање, односно биће одбачене.

Овај Јавни позив објављује се на интернет страници Факултета, на Огласној табли Факултета и у дневном листу „Дневник“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације на особе женског пола.