Prof. Tumbas

др Ивана Иванчев-Тумбас

Редовни професор

 

 

 

Kатедра за хемијску технологију и заштиту животне средине

 

 

 

KОНТАKТ

Универзитет у Новом Саду

Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Kабинет: 15/ИВ

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3

21000 Нови Сад, Република Србија

Тел:+ 381 21 485 2746

е-маил: ivana.ivancev-tumbas@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Author ID: 6603313387 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7754-5573

Образовање

 • 1998. Доктор хемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1996. Магистар хемијских наука, дисциплина Хемија Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1993. Дипломирани хемичар, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

академска и научна звања

 • Од 2008: Редовни професор за ужу научну област Заштита животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2004-2008: Ванредни професор за ужу научну област Заштита животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1999-2004. Доцент за научну област Хемија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду,
 • 1996-1999. Асистент за научну област Хемија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду,
 • 1994-1996. Асистент приправник за научну област Хемија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1993-1994. Стручни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Настава и курсеви

Основне студије

 • Kонтрола квалитета животне средине
 • Животна средина и одрживи развој
 • Технологија заштите животне средине (за екологе и географе)

Мастер студије

 • Пречишћавање вода адсорпцијом и мембранском филтрацијом
 • Савремене технике и процеси у обради вода
  Процесни материјали у заштити животне средине
 • Судбина и понашање хемикалија у животној средини (за програм Мастер-еколог)
  Моделовање процеса у животној средини

Докторске студије

 • Kонтрола квалитета животне средине (виши курс)
 • Судбина специфичних загађујућих супстанци у одабраним процесима прераде вода

Уџбеници

 • Иванчев-Тумбас, Ј. Агбаба, С. Рончевић, Моделовање процеса у животној средини, ПМФ, Нови Сад, 2008. године, ИСБН 978-86-7031-175-6

Друга дидактичка средства која се користе у настави

 • Анализа воде-контрола квалитета, тумачење резултата (уредници Б. Далмација, И. Иванчев-Тумбас), аутори: Далмација Б., Бечелић М., Иванчев-Тумбас И., Теодоровић И., Тамаш З, Рончевић С., Kлашња М.,, Kрчмар Д., Агбаба Ј., Тричковић Ј., Kарловић Е., Гајин С., Петровић О., Чонкић Љ., Варга Е., Бикит И., Прица М. , Департман за хемију Природно-математички факултет, Нови Сад, 2004.,  ИСБН 86-7031-051-1
 • Иванчев-Тумбас Ивана (2009) Органски ксенобиотици у преради воде за пиће, Природно-математички факултет, Нови Сад, ИСБН 978-86-7031-176-3, монографија на српском језику
 • Електронски наставни материјали развијени у оквиру ЕРАСМУС+ НЕТЦХЕМ пројекта: Развој плана валидације ГЦ/МС метода (И.Иванчев-Тумбас, 2019), Утицај матрикса у ААС (С. Малетић, И. Иванчев-Тумбас, Оптимизација методе за анализу ањона у јонској хроматографији (С. Малетић и И. Иванчев-Тумбас, 2019)

ОБЛАСТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Процеси пречишћавања воде за пиће и отпадних вода (адсорпција, мембранска филтрација, иновативни хибридни процеси)
 • Нестандардне методе ГЦ/МС анализе воде
 • Понашање и судбина органских загађујућих супстанци у циклусу воде

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Утицај воденог матрикса и физичко-хемијских особина релевантних органских ксенобиотика на екотоксичност и понашање у одабраним процесима пречишћавања вода, грант 172028, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2019), руководилац пројекта
 • Erasmus+ grant 573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education, NETCHEM, координатор пројекта проф. др Татјана Анђелковић, Универзитет у Нишу (2016-2019), руководилац пројекта на Универзитету у Новом Саду проф. др И.Иванчев-Тумбас
 • “Sustainable and cost-effective production of drinking water from eutrophic and micro-polluted water using a membrane hybrid process (SUPREMES)” Универзитет Duisburg-Essen, Департман за процесно инжењерство и технологију вода (руководилац Prof. Dr.-Ing. Stefan Panglisch (Немачка)) и Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (Проф. Др. Ивана Иванчев-Тумбас (Србија)). Финансиран из немачког федералног буџета (DLR Project Management Agency у име Савезног министаства за образовање и истраживање (Bundesministerium für Bildung und Forschung-BMBF)), grant br. 01DS21012A, 06.2021-31.05.2024.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 1. Bogunović M., Ivančev-Tumbas I., Česen M., Đaković-Sekulić T., Prodanović J., Tubić A., Heath D., Heath E. (2021), Removal of selected emerging micropollutants from wastewater treatment plant effluent by advanced non-oxidative treatment – A lab scale case study from Serbia, Science of the Total Environment, 765, 142764.
 2. Bogunović M., Marjanović T., Ivančev-Tumbas I. (2021) Fate of Benzophenone, Benzophenone-3 and Caffeine in Lab scale direct river water treatment by hybrid processes, J. Environ. Res. Public Health18(16), 8691;
 3. Ivančev-Tumbas I., Landwehrkamp L., Hobby R., Vernillo M., Panglisch S. (2020) Adsorption of organic pollutants from the aqueous phase using graphite as a model adsorbent, Adsorption Science & Technology, 0(0), 1-18, DOI 10.1177/0263617420945847. Article accepted for publication.
 4. Rizzo L., Malato S., Antakyali D., Beretsou V.G., Djolić M.B., Gernjak W., Heath E., Ivančev-Tumbas I., Karaolia P., Ribeiro A.R.L., Mascolo G., McArdell C.S., Schaar H., Silva A.M.T., Fatta-Kassinos D. (2019) Consolidated vs new advanced treatment methods for the removal of contaminants of emerging concern from urban wastewater, Science of the Total Environment 655, 986-1008.
 5. Ivančev-Tumbas I., Hoffmann G., Hobby R., Kerkez Đ., Tubić A., Babić-Nanić S., Panglisch S. (2018) Removal of diclofenac from water by In/Out PAC/UF hybrid process, Environmental Technology 39 (18), 2315-2320.

ОСТАЛО

 • Референце: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603313387
 • Награда Извршног већа АП Војводине “др Зоран Ђинђић”, за младог научника и истраживача за област природних наука, 2004
 • Ментор 3 одбрањене и 1 пријављене докторске дисертације, више од 50 дипломских и 10 мастер радова.
 • Уредник Water Science and Тechnology, IWA Publishing (SCI lista), 2009-2018.
 • Вишегодишњи члан Наставно-научног већа Природно-математичког факултета до 2009. године.
 • Продекан Природно-математичког факултета за науку и међународну сарадњу (2004-2009).
 • Руководилац Центра за животну средину и одрживи развој, ACIMSI (2012-2014)
 • Једногодишње постдокторско усавршавање на Универзитету Duisburg/Essen Немачка ( Dr.-Ing, Rolf Gimbel) (2005-2006, Humboldt стипендија), тромесечни боравак на истом универзитету (Проф. Др.- Ing, Stefan Panglisch, 2018), кратки студијски боравци: DME German Desalination workshop, Membrane Technology for Saline Waters including Pre- and Post-Treatment, Essen (2011), Jožef Stefan Institut, Slovenija (Prof. Dr Ester Heath) (2016-2017)
 • Руководилац 7 пројеката (2010-2022) (билатерални, национални, Темпус МЦХЕМ, Ерасмус+ НЕТЦХЕМ); од 2003. године учесник 10 међународних (FP5, FP6, IPA, SCOPES, 2 COST) i 4 национална, укључујући припрему имплементације прописа ЕУ о заштити животне средине у Србији.
 • Учешће у организацији Школе за заштиту животне средине Water Workshop (1997-2005), организација 7th Meeting for COST Action 636, 6-8th October 2006, Нови Сад, Србија; Билатералне српско-немачке радионице Application of Membrane and Hybrid Processes in Water Treatment for the Removal of Pollutants, Нови Сад, Србија, 26-27. март 2014., под-теме Clean Water and Air, 7th EuCheMS Chemistry Congress, 26-30. avgust 2018. Liverpool, UK; Сателитског догађаја“University Education in Environmental Sciences”, 17th ICCE, 16-20 јун 2019, Солун, Грчка; 58. Саветовања Српског хемијског друштва, Београд, јун 2022
 • Члан научних комитета конференција Xenobiotics in the Urban Water Cycle, Pafos, Kipar; 15thEuCheMS ICCE, 2015, Lajpcig, Nemačka, 16th ICCE, 2017, Oslo, Norveška, XENOWAC II, 2018, Limasol, Kipar, 17th ICCE, Solun, Grčka, EMEC21, Novi Sad, Srbija
 • Član FP7 PC “Research potential, Regions of knowledge and Coherent Development Policies” (2008-2013), Члан Интердисциплинарног научног одбора за заштиту животне средине и климатске промене Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2010-2016), Рецензент за програме Извршне агенције за образовање, аудиовизуелне медије и културу, (European Education and Culture Executive Agency, EACEA) и Шведског савета за истраживање (Formas).
 • Члан Српског хемијског друштва, Хемијског Друштва Војводине, Удружења за технологију воде и санитарно инжињерство, Српског удружења за заштиту вода, IAD, GDCh. Потпредседник Секције за Хемију животне средине СХД, Представник СХД у EuCheMS Division of Chemistry and the Environment. Od 2015. године члан Управног одбора Хумболдт клуба Србије.