др Бранислав Јовић

Редовни професор

Kатедра за физичку хемију 

KОНТАKТ

Универзитет у Новом Саду

Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Kабинет: 8/В

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3

21000 Нови Сад, Република Србија

Тел:+ 381 21 485 2731

e-mail: branislav.jovic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Author ID: 15829655800

ORCID: 0000-0002-4018-8461

Образовање

 • 2011. Доктор хемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2007. Магистар хемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2000. Дипломирани хемичар, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

академска и научна звања

 • 2021: Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2016: Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
  2011–2016. Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду,
 • 2007–2010. Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.

Настава и курсеви

 • Физичка хемија И
 • Хемијска веза и структура молекула
 • Молекулска спектроскопија
 • Примењена инфрацрвена спектроскопија
 • Међумолекулске интракције.

Уџбеници

 • Јовић. Б, Тричковић. Ј, Деспотовић. В, Физичка хемија 1, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2018.
 • Тричковић. Ј, Јовић. Б, Деспотовић. В, Експериментална Физичка хемија, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2014.
 • Јовић, Б. Инфрацрвена спектроскопија, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2021. Линк: https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/epublikacije/hemija/jovic_infracrvena_spektroskopija.pdf 
 • Јовић, Б., Николић, А. Хемијска веза и структура молекула, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2020. 

ОБЛАСТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Спектроскопско испитивање међумолекулских интеракција
 • Адсорпција и дифузија полутаната на различитим сорбентима
 • Спектроскопско испитивање земљишта.

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • “Проучавање синтезе структуре и активности органских једињења природног и синтетског порекла”. Министарство за науку и технолошки развој републике Србије (2011–2020).
 • “Утицај воденог матрикса и физичко-хемијских особина релевантних органских ксенобиотика на екотоксичност и понашање у одабраним процесима пречишћавања вода” Министарство за науку и технолошки развој републике Србије (2011–2020).
 • Fundamental research on the removal of organic pollutants in water treatment by special hybrid processes, Research Group Linkage Project, Humboldt Фондација, финансиран од стране BMBF, Немачка (2010-2014)  руководилац пројекта: за Немачку Проф.Dr-Ing Rolf Gimbel i Dr.-Ing.Ralph Hobby,  Универзитет Duisburg-Essen, за Србију проф. др Ивана Иванчев Тумбас. (учесник на пројекту).

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 1. Jović, V. Ćirić, M. Kovačević, S. Šeremešić, B. Kordić, Empirical equation for preliminary assesment of soil texture, SpectroChim. Acta. Part A, 206 (2019) 506–511.
 2. Kordić, B. Jović, J. Tričković, M. Kovačević, Adsorption of selected nitrophenols on activated carbon in the presence of nicotinamide, J. Mol. Liq., 259 (2018) 7–15.
 3. Jović, S. Petrović, B. Kordić, M. Kovačević, FTIR spectroscopic study of possible interactions of N-tert-butylformamide with ethers, J. Mol. Struct., 1171 (2018) 62–68.