LAFIB - Početna

LAFIB Tim

Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) je osnovana na 2012. godine Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Osnivanju LAFIB-a prethodio je višedecenijski rad na istraživanju bioaktivnih molekula iz prirodnih izvora i mogućnosti njihove primene u farmaceutskoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji. Zahvaljujući brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima LAFIB je opremljen savremenom laboratorijskom opremom, čime su se stekli uslovi za izvođenje vrhunskih naučnih istraživanja. Danas je mladi istraživački tim LAFIB-a, pod rukovodstvom prof. dr Nede Mimice-Dukić, prepoznatljiv, kako u zemlji tako i u svetu, po svom uspešnom istraživačkom radu koji je verifikovan u mnogim istaknutim međunarodnim časopisima. Takođe, LAFIB je prepoznat kao izvrsna laboratorija za pružanje usluga i davanje ekspertiza članovima akademske zajednice, kompanijama i individualnim proizvođačima u domenu delatnosti LAFIBA-a.

Osnovni pravci istraživanja LAFIB-a su:

  1. Izolacija i hemijska karakterizacija biomolekula iz lekovitih, jestivih i začinskih biljaka, biljnih ekstrakata, komercijalnih fitopreparata, etarskih ulja i drugih proizvoda;
  2. Određivanje bioloških i farmakoloških aktivnosti (antioksidantna, antiinflamatorna, antiproliferativna) biomolekula iz lekovitih, jestivih i začinskih biljaka, biljnih ekstrakata, komercijalnih fitopreparata, etarskih ulja i drugih proizvoda.

Istraživanja koja se sprovode u okviru LAFIB-a uključuju fundamentalna istraživanja i istraživanja aplikativnog karaktera. Fundamentalna istraživanja odnose se na mehanizme delovanja biomolekula biljaka u kompleksnim biohemijskim procesima u animalnoj ćeliji, kao što su odbrana od oksidativnog stresa, inflamacija, kancerogeneza. U okviru toga, posebna pažnja posvećena je ispitivanju odnosa strukture biomolekula i njegove aktivnosti. Deo fundamentalnih istraživanja vezan je i za hemotaksonomska ispitivanja biljaka i uticaj različitih ekoloških faktora na njihov hemijski sastav. Aplikativni pravac istraživanja usmeren je na mogućnosti primene biomolekula biljaka, biljnih ekstrakata i fitopreparata u različitim industrijama.

LAFIB nudi širok spektar uslužnih analiza i konsultacija privrednim subjektima i fizičkim licima iz domena delatnosti LAFIB-a. LAFIB organizuje savetovanja, obuke, tematske sastanke, seminare i radionice za mala i srednja poduzeća iz oblasti čije su delatnosti vezane za lekovito, jestivo i začinsko bilje i proizvodnju fitopreparata.
LAFIB je otvoren za sve vrste novih saradnji na nacionalnom i internacionalnom nivou u domenu svoje delatnosti. Misija LAFIBA je konstantno unapređivanje svojih resursa i njihova primena u istraživačke svrhe koji će dati doprinos nauci i društvu.

Za sve dodatne informacije LAFIB tim vam stoji na usluzi.