Tamara Apostolović sajt

MSc Tamara Apostolović

Istraživač-saradnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 21a/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2724

e-mail: tamara.apostolovic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2014-do danas. Doktorant nauke o zaštiti životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. Master analitičar zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. Diplomirani analitičar zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2018. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2015-2018. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Osnovi hemije okoline
 • Kvalitet sedimenta
 • Kontrola emisije industrijskih otpadnih gasova
 • Projekat – Analiza uticaja na životnu sredinu.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sorpcija i transport organskih polutanata u prirodnim geosorbentima
 • Procesi obalske filtracije.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2014-2019)
 • Organofosforni pesticidi u agroekosistemima Vojvodine-transport i biodegradacioni potencijal, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (2018-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Apostolović T., Tričković J., Kragulj Isakovski M., Tubić A., Dalmacija B, Agbaba J. (2018): Ispitivanje sorpcione kinetike hlorovanih fenola na aluvijalnom nanosu reke Dunav / Investigation of chlorinated phenols sorption kinetiks on the alluvial sediment of the Danube river, Voda i sanitarna tehnika, 1:17-26, ISSN 0350-5049.
 2. Apostolović T., Tričković J., Šućurović A., Kragulj Isakovski M., Maletić S., Rončević S., Dalmacija B. (2018): Adsorption kinetics of divalent metals on amino-functionalized carbon nanomaterial, Zaštita materijala, 59(2):216-225, ISSN 0351-9465.
 3. Apostolović T., Tričković J., Kragulj Isakovski M., Tubić A., Dalmacija B., Agbaba J. (2017): The effect of pH on chlorinated phenols sorption onto the alluvial sediment of the Danube River, 10th Micropol & Ecohazard Conference, Micropol2017., 17-20. Septembar 2017, Viena, Austria.
 4. Apostolović, T., Tričković, J., Kragulj Isakovski, M., Tubić, A., Krčmar, D., Dalmacija, B., Agbaba, J. (2017): Characterization and sorption potential for pentachlorophenol of alluvial sediment of the Danube river, 7th International Scientific and Professional Conference “WATER FOR ALL“, March 9-10., Osijek, Croatia, ISBN 978-953-7005-47-4, str 47.

OSTALO

 • Član Srpskog hemijskog društva (2015-2018).
 • Učešće u TRAIN programima usavršavanja akademskog osoblja Univerziteta u Novom Sadu (2016-2017).
 • Učešće u Otvorenim vratima Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (2014-do danas), u sklopu aktivnosti Marketing tima Prirodno-matematičkog fakulteta.