Jovana Pesic

MSc Jovana Pešić

Istraživač pripravnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 13/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2712

e-mail: jovana.pesic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 2018. Master hemičar – analitička hemija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2017. Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

  • 2019. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Nastava i kursevi

Asistent je na predmetima:

  • Zagađenje vazduha,
  • Osnovi kontrole kvaliteta životne sredine,
  • Zaštita vazduha

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

  • Zaštita voda

ODABRANI PROJEKTI

  1. Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)

OSTALO

  • Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za vreme trajanja osnovnih i master studija.