gorana

MSc Gorana Mrđan

istraživač-pripravnik

Katedra za analitičku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 17/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2747

e-mail: gorana.mrdjan@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2014-danas, Doktorske akademske studije hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2014. Master hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2013. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

akademska i naučna zvanja

 • 2016-danas, Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

Nastava i kursevi

 • Analitička hemija I
 • Analitička hemija II

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Fizičko-hemijska karakterizacija novosintetisanih jedinjenja.

ODABRANI PROJEKTI

 • Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)

ODABRANE REFERENCE

 1. Mrđan, G., Matijević, B., Vaštag, Đ., Apostolov, S., Nikolić, J., Marinković, A. (2016): Solvatohromizam N-aril-fenilacetamida. Zaštita materijala. 57: 253-264.
 2. Mrđan, G., Matijević, B., Vaštag, Đ., Apostolov, S., Marinković, A. (2016): Proučavanje međumolekulskih interakcija potencijalno biološki aktivnih derivata 3-cijano-2-piridona. IX medjunarodni kongres: Contemporary Materials, 4.-5. septembar, Banja Luka, BIH, str. 253.
 3. Mrđan, G., Matijević, B., Vaštag, Đ., Apostolov, S. (2017): Solvatohromizam potencijalno biološki aktivnih derivata 2-piridona – I deo: Proučavanje međumolekulskih interakcija. V međunarodni kongres: Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji, 15.-17. mart, Jahorina, BIH, str. 1318.
 4. Mrđan, G., Matijević, B., Apostolov, S., Vaštag, Đ. (2017): Solvatochromism of newly sinthesized pottentially biologicaly active derivatives of carbohydrazones. X medjunarodni kongres: Contemporary Materials, 09.-10. novembar, Banja Luka, BIH, str. 193.
 5. Mrđan, G., Matijević, B., Vaštag, Đ., Apostolov, S., Božić, A., Marinković, A. (2016): Study of solvatochromic properties of selected carbohydrazone derivatives. 23th YISAC, 28. jun – 01. jul, Novi Sad, Srbija, str. 30.

OSTALO

 • Stipendista Ministrarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2015)
 • Član marketing tima Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, UNS (2015-).
 • Dobitnik nagrade za najboljeg sportistu Prirodno-matematičkog fakulteta (2010).