Članovi istraživačke grupe:

Kontakt osoba:

Prof. dr Katalin Mészáros Szécsényi

mszk@uns.ac.rs

tel: +381 21 485 2740

fax:+381 21 454 065

Rukovođenje aktuelnim projektima:

Dizajn, sinteza, karakterizacija i procena praktične primene koordinacionih i organometalnih jedinjenja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Osnovna istraživanja

Broj projekta: 172014

Trajanje: 2011–2019

Rukovodilac: prof. dr Katalin Mészáros Szécsényi

Predmet istraživanja

Naučna istraživanja obuhvataju netemplatne i templatne sinteze, fizičko-hemijsku i strukturnu karakterizaciju novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa različitim klasama ne samo komercijalnih i nekomercijalnih, već i novodobijenih O-, N-, S- Se- i P-vezivnih organskih liganada različite dentatnosti. Među ovim ligandima preovladavaju ligandi tipa Šifovih baza derivata bifunkcionalnih karbonilnih jedinjenja (salicilaldehid, piridoksal, 2-hidroksi-1-naftaldehid, 2-acetilpiridin, 2-(difenilfosfino)benzaldehid, diketoni i dr.) i amina (semi-, tiosemi-, selenosemi- i izotiosemikarbazid, aminogvanidin i dr.), te ligandi derivati pirazola.

Cilj ovih istraživanja je da se dobijaju nova jedinjenja sa potencijalnom praktičnom primenom. Pre svega se ispituje biološka aktivnost ili fotoluminescencija jedinjenja. Pri tome se specijalno vodi računa o optimizaciji procesa sinteze za dobijanje serije sličnih jedinjenja u obliku monokristala pogodnih za određivanje kristalne i molekulske strukture metodom difrakcije rendgenskih zraka. Upoređivanjem fizičko-hemijskih, bioloških i nekih drugih odabranih svojstavaza strukturno okarakterisana jedinjenja traži se povezanost strukture i odabrane funkcije u cilju boljeg upoznavanja ključnih strukturnih faktora u mehanizmu odabrane aktivnosti.

Tako su određene kristalne i molekulska strukture više od 150 kompleksnih jedinjenja metodom difrakcije rendgenskih zraka na monokristalu, čime su nedvosmisleno utvrđene tačne koordinacione formule, načini koordinacije liganada, koordinaciona okruženja metala kao i načini pakovanja strukturnih jedinica uz geometrijsku karakterizaciju međumolekulskih interakcija, a što je od suštinskog značaja za razumevanje svojstava izolovanih kompleksa. Kao posebno značajne rezultate strukturne analize možemo navesti da su, osim interesantnih i raznovrsnih strukturnih karakteristika i koordinacionih poliedara, nađeni i neuobičajeni načini koordinacije nekih liganada.

U istraživanju se primenjuje Kembrička banka strukturnih podataka, čime je omogućeno detaljno poređenje dobijenih strukturnih podataka sa literaturnim podacima kao i utvrđivanje strukturnih trendova u ispitivanim klasama jedinjenja.

Novi ligandi i ligand prekursori se planiraju na osnovu strukture jedinjenja sa već poznatom biološkom aktivnošću ili nekoimdrugom interesantnomsvojstvom. Ispituje se kako se aktivnost menja usled koordinacije sa metalnim jonom. Ispituju se antioksidativna i antimikrobna aktivnost odabranih kompleksnih jedinjenja, a potom i antiproliferativna aktivnost. Pored toga, ispituje se i uticaj na smanjenje multirezistentnosti, tj. moguću primenu ispitivanih kompleksa za omogućavanje transporta standardnih lekova u ćelijama koje su postale otporne na korišćene lekove, što je danas glavni problem u primeni hemioterapije.

U saradnji sa Nacionalnim centrom za naučna istraživanja “Demokritos” (Grčka) ispituje se fotoluminescencija dobijenih liganada i njihovih kompleksa sa metalima, radi dalje moguće primene u oblasti OLED materijala.

Posebno treba istaći da se osim eksperimentalnih istraživanja za odabrana jedinjenja vrše i DFT proračuni, nakon čega se upoređuju eksperimentalno i teorijski dobijeni rezultati, što je od velike važnosti za poznavanje strukture, osobina i reaktivnosti, a time i za moguću dalju primenu dobijenih jedinjenja.

Rezultati dobijeni u okviru poslednjeg projektnog ciklusa (od 2011.) objavljeni su u više od 60 radova u međunarodnim časopisima, jednoj naučnoj monografijiji i preglednom radu. O aktuelnosti teme i istraživanja govori i citiranost pomenutih radova, a koja iznosi preko 400 citata (prema Scopusu).

 

 

Oprema

TA Instruments SDT Q600 (termička analiza), ThermoNicolet NEXUS 670 FT-IR (IR), Spectrophotometer T80+UV/vis PG InstrumentsLtd (UV-Vis), Bruker AC 250E NMR Spectrometer (NMR), oprema za strukturnu analizu monokristala (Gemini S,Oxford Diffraction).

Saradnja

  • Institut za nuklearne nauke Vinča
  • Hemijski fakultet, Beograd
  • Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac
  • Institut za onkologiju, Sremska Kamenica, Departman za medicinsku mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Segedinu.
  • Tehnološki i bioinženjerski fakultet (Faculty of Chemical TechnologyandBiotechnology), Tehnički i ekonomski univerzitet u Budimpešti i Institut za strukturnu hemiju hemijskog istraživačkog centra Mađarske akademije nauka, Budimpešta
  • Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica
  • Nacionalni centar za naučna istraživanja “Demokritos”, Institut za nanonauku i nanotehnologiju, Atina, Grčka