dr Suzana Jovanović-Šanta

Vanredni profesor

 

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 19/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2760

e-mail: suzana.jovanovic-santa@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2010. Doktor biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2000. Magistar biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1994. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2016-danas. Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2011-2016. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2000-2011. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1999-2000. Stručni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1995-1999. Asistent-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1994-1995. Stručni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Biohemija
 • Medicinska biohemija
 • Biohemija hormona
 • Biohemija steroida
 • Ćelijske kulture kao model-sistem za ispitivanje biološke aktivnosti potencijalnih terapeutika.

Udžbenici

 • Petrović, J., Mimica-Dukić, N., Kuhajda, K., Popsavin, V., Čiča, A., Jovanović-Šanta, S. Praktikum iz biohemije i preparativne biohemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2000.
 • Trivić, S., Jovanović-Šanta, S. Praktikum iz biohemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2017.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Ispitivanje biološke aktivnosti modifikovanih steroida i drugih jedinjenja in vitro na ćelijskim kulturama i animalnim tkivima i in vivo na animalnim modelima: ispitivanje antiestrogene, antikancerogene i antioksidativne aktivnosti, merenje uticaja na enzime steroidogeneze.

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2010-2019)
 • Research Cooperation of the University of Szeged and the University of Novi Sad in Development of Anticancer Drug Compounds (RECODAC), IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2011-2014)
 • Sinteza, receptorske interakcije, biološka efikasnost i potencijalna klinička primena novih D-seko steroidnih derivata, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (1998-1999).

ODABRANE REFERENCE

 1. Jovanović-Šanta, S., Petri, E., Klisurić, O., Szécsi, M., Kovačević, R., Petrović, J. (2015): Antihormonal potential of selected D-homo and D-seco estratriene derivatives. Steroids. 97: 45–53.
 2. Jakimov, D., Kojić, V., Aleksić, L., Bogdanović, G., Ajduković, J., Djurendić, E., Penov Gaši, K., Sakač, M., Jovanović-Šanta, S. (2015): Androstane derivatives induce apoptotic death in MDA-MB-231breast cancer cells. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 23: 7189–7198.
 3. Ajduković, , Penov Gaši, K., Jakimov, D., Klisurić, O., Jovanović-Šanta, S., Sakač, M., Aleksić, L., Djurendić, E. (2015): Synthesis, structural analysis and antitumor activity of novel 17α-picolyl and 17(E)-picolinylidene A-modified androstane derivatives, Bioorganic and Medicinal Chemistry. 23: 1557–1568.
 4. Jovanović-Šanta, S., Petrović, J., Sakač, M., Žakula, Z., Isenović, E., Ribarac-Stepić, N. (2006): The influence of 17-oxo- and 17-hydroxy-16,17-seco-estratriene derivatives on estrogen receptor. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 71: 532-542.
 5. Jovanović-Šanta, S., Petrović, J., Andrić, S., Kovačević, R., Djurendić, E., Sakač, M., Lazar, D., Stanković, S. (2003): Synthesis, structure, and screening of estrogenic and antiestrogenic activity of new 3,17-substituted-16,17-seco-estratriene derivatives. Bioorganic Chemistry. 31: 475-484.

OSTALO

 • Učešće u realizaciji 7 domaćih i 2 međunarodna projekta
 • Autor i koautor više od 30 radova u časopisima sa SCI liste i više od 70 saopštenja na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima
 • Aktivan recenzent u visoko kotiranim međunarodnim časopisima
 • Mentor 1 odbranjene i 2 prijavljene doktorske disertacije i više od 80 diplomskih i master završnih radova
 • Član je više tela na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet: Komisija za akreditaciju studijskih programa; Komisija za rangiranje i upis kandidata na master i doktorske studije biohemije; Grupa za izvođenje pripremne nastave iz hemije za polaganje prijemnog ispita; Grupe za promovisanje hemije i biohemije; Komisije za vrednovanje publikovanih naučnih rezultata
 • Savetnik studenata biohemijskog smera na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • Potpredsednik je Biohemijskog drštva Srbije i član Srpskog hemijskog društva.
 • Usavršavanja: Summer Research Program at Department of Biochemistry, College of Dentistry, University of Illinois at Chicago, USA (1997, mesec dana) i 1st Department of Medicine, University of Szeged, Szeged, Hungary (2012-2014, 3 meseca)
 • Gostujući predavač u okviru Erasmus+ programa razmene univerzitetskog osoblja
 • Veoma dobro govori, čita i piše engleski a koristi se ruskim jezikom.
 • Udata, majka troje dece.