doc. dr Marina Savic

dr Marina Savić

Docent

 

Katedra za organsku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 15/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2733

e-mail: marina.savic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 23986790200

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1019-3673

Obrazovanje

 • 2013. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2003. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2016. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2014-2016. Naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2009-2014. Istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2006-2009. Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Nomenklatura organskih jedinjenja
 • Organska hemija II
 • Supramolekularna hemija
 • Hemija androgenih i antiandrogenih jedinjenja
 • Hemija biološki aktivnih organskih jedinjenja
 • Preparativna organska hemija
 • Eksperimentalna organska hemija
 • Organska sinteza

Udžbenici

 • Grbović, Lj., Ajduković, J., Nikolić, A., Savić, M., Pavlović, K., Oklješa A., Bjedov S. Organska hemija praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2019.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Organska sinteza
 • Sinteza i hemijske modifikacije novih androstanskih derivata kao potencijalno biološki aktivnih jedinjenja.

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Research Cooperation of the University of Szeged and the University of Novi Sad in Development of Anticancer Drug Compounds, IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2012-2014)
 • Sinteza i fizičko-hemijska ispitivanja odabranih organskih jedinjenja od potencijalnog farmakološkog značaja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2006-2010).

ODABRANE REFERENCE

 1. Savić, M. P., Ajduković, J. J., Plavša, J. J., Bekić, S. S., Ćelić, A. S., Klisurić, O. R., Jakimov, D. S., Petri, E. T., Djurendić, E. A. (2018): Evaluation of A-ring fused pyridine D-modified androstane derivatives for antiproliferative and aldo–keto reductase 1C3 inhibitory activity. Medicinal Chemistry Communications. 9: 969-981.
 2. Savić, M. P., Klisurić, O. R., Penov Gaši K. M., Jakimov, D. S., Sakač, M. N., Djurendić, E. A. (2016): Synthesis, structural analysis and cytotoxic activity of novel A- and B-modified D-homo lactone androstane derivative. Journal of Chemical Crystallography. 46: 84-92.
 3. Penov Gaši K., Djurendić, E., Szécsi, M., Gardi, J., Csanádi J., Klisurić O., Dojčinović-Vujašković S., Nikolić A., Savić M., Ajduković J., Oklješa A., Kojić V., Sakač M., Jovanović-Šanta, S. (2015): Microwave assisted synthesis and biomedical potency of salicyloyloxy and 2-methoxybenzoyloxy androstane and stigmastane derivatives. Steroids. 94: 31-40.
 4. Savić, M. P., Djurendić, E. A., Petri, E. T., Ćelić, A. S., Klisurić, O. R., Sakač, M. N., Jakimov, D. S., Kojić, V., Penov Gaši K. M. (2013): Synthesis, structural analysis and antiproliferative activity of some novel D-homo lactone androstane derivatives RSC Advances. 3: 10385-10395.
 5. Djurendić, E. A., Savić, M. P., Klisurić, O. R., Sakač, M. N., Bogdanović, G. M., Jakimov, D. S., Penov Gaši K. M.  (2012): Synthesis, X-ray, structural analysis, and cytotoxic activity of some new androstane D-homo lactone derivatives. Structural Chemistry. 23: 1761-1767.