doc. dr Jovana Ajdukovic

dr Jovana Ajduković

Docent

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 15/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2733

e-mail: jovana.ajdukovic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 36099948600

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0218-3640

Obrazovanje

 • 2013. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2004. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2014: Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009-2014. Istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2006-2009. Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,

Nastava i kursevi

 • Organska sinteza
 • Eksperimentalna organska hemija
 • Sinteza biološki aktivnih molekula
 • Hemijska prerada prirodnih organskih sirovina
 • Industrijska organska hemija
 • Retrosintetska analiza organskih molekula
 • Odabrana poglavlja organske sinteze
 • Hemija androgenih i antiandrogenih jedinjenja

Udžbenici

 • Grbović, Lj., Ajduković, J., Nikolić, A., Savić, M., Pavlović, K., Oklješa A., Bjedov S. Organska hemija praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2019.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Organska sinteza
 • Sinteza, karakterizacija i biološka svojstva steroidnih hormona.

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Research Cooperation of the University of Szeged and the University of Novi Sad in Development of Anticancer Drug Compounds (RECODAC), IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2012-2014)
 • Bile Acid Nanosystems as Molecule Carriers in Pharmaceutical Applications (BANAMOCA), IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2011-2013).

ODABRANE REFERENCE

 1. Savić, M., Ajduković, J., Plavša, J., Bekić, S., Ćelić, A., Klisurić, O., Jakimov, D., Petri, E., Djurendić, E. (2018): Evaluation of A-ring fused pyridine D-modified androstane derivatives for antiproliferative and aldo–keto reductase 1C3 inhibitory activity. Medicinal Chemistry Communications. 9: 969–
 2. Klisurić, O., Szecsi, M., Djurendić, E., Szabó,, Herman, B. E., Jovanović-Šanta, S., Dojčinović-Vujašković, S., Nikolić, A., Pavlović, K., Ajduković, J., Oklješa, A., Petri, E., Kojić, V., Sakač, M., Penov Gaši, K. (2016): Structural analysis and biomedical potential of novel salicyloyloxy estrane derivatives synthesized by microwave irradiation. Structural Chemistry. 27: 947–960.
 3. Ajduković, J., Penov Gaši, K., Jakimov, D., Klisuric, O., Jovanovic-Šanta, S., Sakač, M., Aleksić, L., Djurendic, E. (2015): Synthesis, structural analysis and antitumor activity of novel 17apicolyland 17(E)-picolinylidene A-modified androstane derivatives. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 23: 1557–1568.
 4. Ajduković, J., Djurendić, E., Petri, E., Klisurić, O., Ćelić, A., Sakač, M., Jakimov, D., Penov Gaši, K. (2013): 17(E)-picolinylidene androstane derivatives as potential inhibitors of prostate cancer cell growth: antiproliferative activity and molecular docking studies. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 21: 7257–7266.
 5. Djurendić, E., Ajduković, J., Sakač, M., Csanádi, J., Kojić, V., Bogdanović, G., Penov Gaši, K. (2012): Synthesis and cytotoxic activity of some 17-picolyl and 17-picolinylidene androstane derivatives. European Journal of Medicinal Chemistry. 54: 784–792.

OSTALO

 • DAAD Stipendija „Research Stays for University Academics and Scientists“ za kraći naučno-istraživački boravak, koju dodeljuje nemačka služba za akademsku razmenu (2018)
 • Aktivni recenzent međunarodnih časopisa (European Journal of Medicinal Chemistry, Letters in Drug Design & Discovery, Journal of the Serbian Chemical Society, Chemical Biology & Drug Design, Current Medicinal Chemistry, Natural Product Research).
 • Član Srpskog hemijskog društva.
Close Menu