Leovac

dr Anita Leovac Maćerak

Asistent sa doktoratom

 

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine 

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 16/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2734

e-mail: anita.leovac@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 54684411500

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3310-1225

Obrazovanje

 • 2017. Doktor nauka-nauke o zaštiti životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009. Diplomirani hemičar – inženjer kontrole kvaliteta i menadžmenta životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2017- Asistent sa doktoratom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013-2017. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012-2013. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010-2012. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Hemijska tehnologija
 • Kontrola kvaliteta životne sredine
 • Tehnologija zaštite životne sredine
 • Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda
 • Procesni materijali u zaštiti životne sredine.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Fizičko-hemijska karakterizacija ponašanja polutanata na različitim sorbentima
 • Tretman i zaštita podzemnih, površinskih i otpadnih voda.

ODABRANI PROJEKTI

 • NetChem: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education, Co-funded by the Erazmus+ Programme of the European Union (2016-2019)
 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2010-2019)
 • Uticaj vodenog matriksa i fizičko-hemijskih osobina relevantnih organskih ksenobiotika na ekotoksičnost i ponašanje u odabranim procesima prečišćavanjima voda, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije  (2010-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Leovac Maćerak, A., Ivančev-Tumbas, I., Börnick, H., Ilić, G., Kragulj Isakovski, M., Maletić, S. (2018) Assessment of the retardation of selected herbicides onto Danube sediment based on small column tests. Journal of Soils and Sediments, DOI 10.1007/s11368-018-2084-2.
 2. Leovac, A., Vasyukova, E., Ivančev-Tumbas, I., Uhl, W., Kragulj Isakovski, M., Tričković, J., Kerkez, Đ., Dalmacija, B. (2015) Sorption of atrazine, alachlor and trifluralin from water onto different geosorbents. RSC Advances. 5:8122-8133.
 3. Kragulj, M., Tričković, J., Dalmacija, B., Ivančev-Tumbas, I., Leovac, A., Molnar, J., Krčmar, D. (2014) Sorption of benzothiazoles onto sandy aquifer material under equilibrium and nonequlibrium conditions. Journal of the Serbian Chemical Society. 78:1-16.
 4. Tubić, A., Leovac, A., Hrubik, J., Glišić, B., Kaišarević, S., Ivančev-Tumbas, I., Kovačević, R. (2013) Toxicological profiles assessment of the water and sediments from the Krivaja and Jegrička Rivers, Serbia. Journal of Environmental Science and Health, Part A. 48:1201-1215.
 5. Teodorović, I., Knežević, V., Tunić, T., Čučak, M., Nikolić-Lečić, J., Leovac, A., Ivančev-Tumbas, I. (2012) Myriophyllum aquaticum versus Lemna minor: Sensitivity and recovery potential after exposure to atrazine. Environmental Toxicology and Chemistry. 31:417-426.

OSTALO

 • Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za ostvarenu prosečnu ocenu 10,00 za školsku godinu 2005/2006 (2007).
 • Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za ostvarenu prosečnu ocenu 10,00 za školsku godinu 2007/2008 (2009).
 • Master kurs „Modern Principles of Wastewater and Waste Management in Settlement“ u organizaciji Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) и  Fondazione Willy Brandt (FWB), na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (2009).
 • Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u toku studiranja na Prirodno-matematičkom fakultetu u školskoj 2008/2009 godini (2010).
 • Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh u toku studija na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu (2010).
 • Učestvovala je u modulima „TRAIN“ programa: Komunikacione i prezentacione veštine i Priprema projektnih aplikacija i menadžement projekata (2017).
 • Učestvovala je na manifestaciji „Noć istraživača“ koja funkcioniše u okviru Marija Sklodovska Kiri programa, a pod pokroviteljstvom Evropske komisije (2017)
 • Član je organizacionog odbora Memorijalnog naučnog skupa iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“.
 • Član je Srpskog hemijskog društva, Kluba Mladih hemičara Srbije, Društva za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Međunarodnog udruženja za vode (IWA).