СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ

Циљ студијског програма је да студент развије наставничке компетенције за наставну област, предмет и методику наставе хемије. По завршетку студијског програма Интегрисане академске студије наставе хемије студент ће бити у стању да демонстрира напредно знање и широко критичко разумевање хемије и да се компетнетно укључује у реализацију наставног процеса хемије у основном и средњем образовању. Студент ће бити оспособљен да самостално планира експерименте и примењује напредне методе, технике и поступке истраживања у хемији и у настави хемије, затим да објективно усваја, процењује и презентује резултате истраживања као и да решава комплексне проблеме у хемији и настави хемије.

Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у основним и средњим школама, образовно-научним институцијама у законски предвиђеним звањима, у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе. Студенти који заврше овај студијски програм компетентни су и за руковођење радом у хемијским лабораторијама.

Дипломирани студенти овог студијског програма компетентни су за наставак образовања на трећем степену студија – докторске академске студије Методике наставе природних наука, математике и информатике – Хемија. Након завршених петогодишњих студија и освојених 301 ЕСПБ студент стиче стручни назив Мастер професор хемије.

Актуелан студијски програм: