SARADNJA SA PRIVREDOM

Na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine oformljeni su:

CENTAR IZVRSNOSTI ZA HEMIJU OKOLINE I PROCENU RIZIKA - CECRA

Na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine je kroz rad i rukovođenje FP6 projektom 2006. god. oformljen Centar izvrsnosti za hemiju okoline i procenu rizika - CECRA. Članovi Katedre su, do danas, realizovali preko 60 projekata za potrebe privrede. Centar pruža sledeće usluge: hemijska ispitivanja životne sredine i stručne ekspertize - monitoring životne sredine (analiza kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda, sedimenta, zemljišta i otpada), istraživanje tehnologija obrade vode za piće (urađena su tri pilot postrojenja u Kikindi, Banja Luci i Zrenjaninu), istraživanje tehnologija obrade otpadnih voda, israživanje tehnologija obrade otpada, izrada katastra zagađivača, procena uticaja na životnu sredinu, remedijacije zagađenih lokaliteta. Za potrebe JVP "Vode Vojvodine" grupa je razvila metodologiju određivanja visine naknade za upotrebljene vode. Centar poseduje mobilno pilot postrojenje za tretman vode za piće.
Sajt Centra izvrsnosti za hemiju okoline i procenu rizika - CECRA


LABORATORIJA ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA ŽIVOTNE SREDINE
"DR MILENA DALMACIJA”

Laboratorija za hemijska ispitivanja životne sredine “Dr Milena Dalmacija” Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematickog fakulteta u Novom Sadu je laboratorija za davanje usluga i ekspertiza (fizičko-hemijska ispitivanja vode, sedimenta, mulja, zemljišta) osnovana 2009. godine. Delokrug rada Laboratorije je rad na pojedinačnim projektima koji obuhvataju davanje usluga hemijskih ispitivanja životne sredine i stručnih ekspertiza, kao i pojedinačnih analiza uzoraka iz životne sredine na zahtev korisnika usluga. Za potrebe trećih lica radi se uzorkovanje površinskih, podzemnih i otpadnih voda i sedimenta, a potom sprovodi fizičko-hemijska i hemijska karakterizacija uzoraka. Sistem kvaliteta je usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006. Akreditacijom je zvanično priznata kompetentnost Laboratorije za laboratorijska fizičko-hemijska ispitivanja. Laboratorija je ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za uzorkovanje i ispitivanje površinskih, podzemnih i otpadnih voda. Laboratorija raspolaže najsavremenijim aparatima poslednje generacije, kao i vrhunskim kadrom što omogućava zavidni kvalitet pružanja laboratorijskih usluga. Do sada je sprovedeno više monitoringa na teritoriji AP Vojvodine, u okviru kojih su prikupljeni podaci o kvalitetu otpadnih, površinskih i podzemnih voda, sedimenta i biote.
Sajt Laboratorije za hemijska ispitivanja životne sredine "Dr Milena Dalmacija"


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE PRIRODNIH RESURSA FARMAKOLOŠKI I BIOLOŠKI AKTIVNIH JEDINJENJA (LAFIB)

Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa biološki i farmakološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) osnovana je 2012. godine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, sa ciljem pružanja usluga i ekspertiza iz oblasti:

  1. hemijske i biohemijske analize biljnih ekstrakata, fitopreparata, kozmetičkih i prehrambenih proizvoda (određivanje sadržaja aktivnih komponenti, ispitivanja bioloških i farmakoloških aktivnosti (antioksidantnih, antiinflamatornih, antimikrobnih);


  2. određivanje polutanata (pesticida, mikotoksina, antibiotika) različitog porekla za potrebe poljoprivredne proizvodnje;

  3. usluge farmaceutskoj industriji u domenu ispitivanja sadržaja aktivnih komponenti, nečistoća i metabolita lekova;

  4. saradnja sa naučno-istraživačkim institucijama na naučnim projektima;
  5. organizovanje kurseva za obuku (seminara, radionica i konferencija) u domenu delatnosti LAFIB-a.

Ove usluge LAFIB pruža pravnim i fizičkim licima. Članovi tima i osnivači LAFIB-a su dr Neda Mimica-Dukić, dr Ivana Beara, dr Dejan Orčić, dr Marija Lesjak, mr Nataša Simin, Emilija Svirčev, Marina Francišković, msr Filip Šibul i msr Kristina Bekvalac. LAFIB je opremljen analitičkom opremom: tečni hromatograf visoke rezolucije sa DAD detektorom (Agilent Technologies 1100 Series), tečni hromatograf visoke rezolucije (Agilent Technologies 1200 Series sa DAD detektorom i 6410A TripleQuad masenim detektorom), sistem za centrifugalnu particionu hromatografiju (Waters semi-preparativni tečni hromatograf sa Kromaton centrifugom), Multiskan Spectrum čitač mikroploča (Thermo Scientific), CO2 inkubator (Thermo Electron), biološki bezbednosni kabinet (laminar) (Thermo Electron), zamrzivač za duboko zamrzavanje (Artico), invertni mikroskop (Leica Microsystem), sistem za elektroforezu i bloting (Scie-plas; Apelex; Consort), autoklav (Systec), 3 centrifuge sa hlađenjem (Sigma), system za prečišćavanje vode (ELGA Labwater), termostatirana mućkalica (IKA), mućkalica za mikrotitar ploče (Edmund Buhler), mućkalice (Heidolph; Stuart), termosajkler (Applied Biosystems), kvantitativni PCR (Agilent Technologies), ultrazvučni homogenizer (Bandelin) i ultraturaks (IKA), analitičke i tehničke vage i sva druga prateća laboratorijska oprema.
Sajt Laboratorije za ispitivanje prirodnih resursa biološki i farmakološki aktivnih jedinjenja (LAFIB)