Dana 19. jula 2016. godine zauvek nas je napustio naš dragi i cenjeni profesor u penziji dr Ištvan Žigrai (István Zsigrai)

Hvala mu za sav doprinos razvoju i ugledu našeg Departmana.

Sahrana profesora Žigraia biće obavljena u petak 22. jula 2016. godine u 12 časova na gradskom groblju u Novom Sadu.

Kolektiv Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine


Dr Ištvan Žigrai (István Zsigrai), rođen je 20. avgusta 1943. godine u Vrbasu, gde je završio osnovnu školu. Srednju hemijsko-tehnološku školu završio je u Subotici. Diplomirao je na Odseku za hemiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1967. godine. Magistarski rad pod naslovom “Helatometrijske titracije u nevodenim sredinama” odbranio je 1970., a doktorsku disertaciju “Građenje hloridnih i bromidnih kompleksa kadmijuma(II) u električki nesimetričnim vodenim rastopima” 1977. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za asistenta na Odseku za hemiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu izabran je 1967. godine. U tom zvanju ostaje do 1977. godine, kada je izabran u zvanje docenta za naučnu oblast Analitička hemija na Prirodno-matematičkom fakultetu. Na istom fakultetu je 1983. godine izabran za vanrednog, a 1988. godine za redovnog profesora. Kao nastavnik držao je nastavau iz velikog broja predmeta. Na osnovnim studijama je predavao predmete Kvalitativna analitička hemija, Kvantitativna analitička hemija, Računanje u hemiji, Praktikum iz analitičke hemije, Mikrometode u analitičkoj hemiji, Organski reagensi u analitičkoj hemiji i Hemija kompleksnih ravnoteža. Na poslediplomskim studijama (magistarskim i doktorskim) predavao je predmete Hemija rastopa soli, Teorijski osnovi analitičke hemije i Hemija kompleksnih ravnoteža. Rukovodio je izradom oko 40 diplomskih radova, jednog specijalističkog rada, tri magistarska rada i tri doktorske disertacije. Autor je ili koautor pet univerzitetskih udžbenika, jednog srednjoškolskog udžbenika, jednog petojezičkog hemijsko-tehnološkog rečnika i dva prevoda udžbenika iz hemije za osnovnu školu sa srpskog na mađarski jezik. Bavio se naučnim radom iz oblasti analitičke hemije, hemije rastopa soli i reakcija građenja kompleksa u rastvorima i rastopima soli. Objavio je oko 150 naučnih radova i saopštenja, od čega više od polovine u međunarodnim časopisima i na međunarodnim naučnim skupovima. Bio je direktor Instituta za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u dva mandata (1979-83), prodekan za izgradnju i materijalno-finansijska pitanja (1986-87) i dekan (1987-89) Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Bio je jedan od osnivača i dugogodišnji šef Katedre za analitičku hemiju. Bio je član Javnog tela Mađarske akademije nauka, Srpskog hemijskog društva i Naučnog društva vojvođanskih Mađara. Dobitnik je Nagrade za životno delo. Od oktobra 2009. godine je bio u penziji.

OBAVEŠTENJA

OBAVEŠTENJA

7. SIMPOZIJUM HEMIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ENVIROCHEM 2015


Srpsko hemijsko društvo, Sekcija za hemiju i zaštitu životne sredine organizuje 7. simpozijum - Hemija i zaštita životne sredine, koji će se održati na Paliću, u kompleksu "Elitte Palić" od 9. do 12. juna 2015. godine.

Namera nam je da, u okviru ovog tradicionalnog skupa, ponudimo širu platformu za razmenu iskustava kako na naučnom, tako i stručnom polju gde hemija ima ulogu u zaštiti životne sredine. U tom smislu, za Simpozijum će biti prihvaćeni originalni naučni i stručni radovi iz svih oblasti hemije, fizičke hemije i srodnih oblasti koje se bave problematikom zaštite životne sredine.

U program Simpozijuma uključen je i prateći skup "Pijaće vode Srbije" u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti, odeljenja Čovek i životna sredina, koji će voditi akad. Marko Anđelković, prof. Ivan Gržetić i prof. Dragan Marković.

Izvodi saopštenja biće štampani u Knjizi izvoda. Detaljnija uputstva o pripremanju izvoda, prijavljivanju, kao i ostale informacije, dostupne su na Web sajtu Simpozijuma: http://www.envirochem.rs.

Adresa elektronske pošte za kontakt i obaveštenja je:envirochemshd@gmail.com

OBAVEŠTENJA

APSOLVENTSKO VEČE

APSOLVENTSKO VEČE PMF-a u organizaciji Saveza studenata će se održati 12.5.2015.godine u Vili Moskva.

Sve informacije i prijave apsolvenata su u Savezu studenata (Plava zgrada, kancelarija br. 10) svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Kontakt osoba Ivana Tomić 069/286-2206