IZDAVAČKA DELATNOST


U cilju poboljšanja uslova studiranja, posebno se vodi računa o izdavačkoj delatnosti. Pored toga, nastavnici i saradnici Departmana su objavili više knjiga u izdanju drugih izdavačkih kuća, tako da su učestvovali u publikovanju oko 90 naslova. Publikovano je oko 50 univerzitetskih udžbenika, praktikuma, zbirki zadataka i priručnika, 6 udžbenika i praktikuma za osnovne i srednje škole i preko 30 naučnih i stručnih monografija od koji se deo koristi i kao pomoćna literatura u nastavi.

Neki od naslova su: Osnovi kvantitativne hemijske analize, Hemijska analiza materijala, Mikroanaliza, Osnovi kvalitativne analitičke hemije, Analitička hemija – primena hemijskih ravnoteža u kvalitativnoj analitičkoj hemiji, Analitička hemija-neorganska kvalitativna analiza, Eksperimentalna biohemija, Biohemija II, Intermedijerni metabolizam, Biohemija i Preparativna biohemija. Problemi i rešenja, Fizička hemija I, Uvod u elektrohemiju, Hemijska tehnologija, Metodika nastave hemije, Metodika nastave hemije i demonstracioni ogledi, Organska analiza, Metode i tehnike istraživanja u hemiji, Organska hemija kroz probleme i rešenja, Hemijska prerada odabranih prirodnih sirovina, Opšta hemija, Repetitorijum iz hemije za studente medicine, Praktikum za kvantitativnu hemijsku analizu, Praktikum za mikroanalizu, Praktikum za analitičku hemiju okoline, Praktikum iz instrumentalne analize, Praktikum vežbi iz hemije sa radnom sveskom, Praktikum za vežbe iz hemije za studente biologije, Praktikum neorganske hemije I, Praktikum iz organske hemije, Praktikum medicinske biohemije i hemije, Praktikum iz hemije prirodnih proizvoda, Praktikum iz biohemije i preparativne biohemije, Vežbe iz molekulske spektroskopije – praktikum, Praktikum iz fizičke hemije, Praktikum iz hemijske tehnologije, Praktikum iz zaštite voda, Zbirka zadataka iz kvalitativne analitičke hemije, Zbirka zadataka iz analitičke hemije, Zbirka zadataka iz kvantitativne hemijske analize, Fizička hemija. Zbirka rešenih zadataka, Fizička hemija. Formule itd. Pojedine publikacije su imale i nekoliko izdanja.

U okviru Departmana izdaje se svake školske godine Informator za studente, a od strane Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine časopis i monografija „Kvalitet voda“. Svake godine u okviru časopisa i monografije obrađuju se različite teme. Do sada je obrađena široka lepeza tema kao što su analitika i priprema vode za piće, remedijacija sedimenta, upravljanje vodama, biofilm, procena i upravljanje rizikom kao i studije slučaja iz naše prakse sa akcentom na problematiku vode i otpadnih voda. Pojedine monografije „Kvalitet voda“ su proglašene za pomoćne udžbenike od strane Nastavno-naučnog veća Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine za studente zaštite životne sredine. Do sada je izdato 11 brojeva časopisa i 17 monografija „Kvalitet voda“.

Časopis "Kvalitet voda"

Biblioteka Departmana je osnovana 1962. godine u okviru Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Danas je to najbolje opremljena biblioteka sa hemijskom literaturom u Vojvodini. Knjižni fond raspolaže sa 19.861 primerkom monografskih publikacija i obuhvata knjige (udžbenici, enciklopedije, rečnici), doktorske, magistarske i specijalističke radove, kao i master i diplomske radove. Fond raspolaže sa 406 naslova domaće i strane periodike i 3343 primeraka ostalog bibliotečkog materijala. Od osnivanja do danas sačuvano je 1717 cd-ova diplomskih, magistarskih, master i doktorskih radova odbranjenih na Departmanu.