ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ХЕМИЈЕ - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ

Структура студијског програмаlink

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студијаРедни број

Ш

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставеОстали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

АВ

ЛВ

Прва година

1

О-01

Општа математика

I

AO

О

3

2

6

2

О-03

Општа хемија

I

AO

О

3

3

2

9

3

ИКК-101

Основе заштите околине

I

ТМ

О

3

2

1

7

4

О-02

Физика

I

АО

О

3

2

65

Пример:

ИХА-101

Изборни предмет I-1* Пример – Информације у хемији

I

ТМ

ИБ

2

2

5

6

З-101

Неорганска хемија I

II

НС

О

3

3

1


8


7

З-102

Аналитичка хемија I

II

ТМ

О

3

4

2

10


8

З-103

Органска хемија I

II

АО

О

3

3

29

9

Пример:

Х-101

Пример – Рачунање у хемији

II

СА

И

1

2

5

Укупно часова активне наставе на години студија = 55

65

Друга година

10

З-201

Физичка хемија I

III

НС

О

3

3

1

8

11

З-204

Аналитичка хемија II

III

НС

О

3

5

1

9

12

З-203

Органска хемија II

III

НС

О

3

3

1

813Пример:

ИХА-202

Изборни предмет III -1* Пример: Статистичка обрада резултата у хемији

III

СА

И

2

2

5

14

З-202

Физичка хемија II

IV

НС

О

3

3

2

10

15

З-302

Основи биохемије

IV

АО

О

3

4

1

9

16

Х-303

Хемијска технологија

IV

НС

О

3

1

2

2

9


17


Пример:

О-08

Изборни предмет IV-1* Пример: Енглески језик

IV

АО

ИБ

4

5

Укупно часова активне наставе на години студија = 55

63

Трећа година


18

З-301

Основи инструменталне анализе

V

СА

О

3

3

2

919

КК-301

Основне методе технологије заштите животне средине

V

СА

О

3

1

3

1

9

20

КК-302

Заштита земљишта

V

СА

О

3

1

2

1

821


Пример:

ИКК-305

Изборни предмет V-1* Пример: Управљање квалитетом и ресурсима

V

НС

И

2

3

6

22

КК-303

Чврст отпад

VI

НС

О

3

1

2

7

23

КК-304

Заштита вода

VI

СА

О

3

1

2

1

8

24

КК-305

Заштита ваздуха

VI

СА

О

3

1

2

1

8


25


Пример:

ИБ-506

Изборни предмет VI-1* Пример: Еколошка биохемија

VI

ТМ

И

2

2

5

Укупно часова активне наставе на години студија = 52

60

Четврта година

26

ЗМХ-408

Методологија научног рада

VII

ТМ

О

1

3

5


27

КК-401

Контрола квалитета животне средине

VII

НС

О

3

3

2

9

28

ЗМХ-401

Биохемија

VII

АО

О

3

3

829

Пример:

ИКК-501

Изборни предмет VII-1* Пример: Квалитет воде за пиће

VII

СА

ИБ

3

2

2

8
30

Пример:

ИКК-304

Изборни предмет VIII-1* Пример: Економско-правни аспекти заштите животне средине

VIII

НС

И

3

531

Пример:

ИХА-409

Изборни предмет VIII-2* Пример: Корозија и заштита материјала

VIII

ТМ

И

2

2

5
32

Пример:

ИХА-407

Изборни предмет VIII -3* Пример: Интегрисане методе хемијске анализе

VIII

НС

И

3

3

8


33

ДДХ-400

Трендови истраживања у хемији

VIII

ТМ

О

4

4


34

ДДХ-401

Завршни (дипломски) рад

VIII

8

8

Укупно часова активне наставе на години студија = 46

60

Укупно ЕСПБ

248

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе, С-семестар у коме је предмет

Тип предмета: АО – Академско-општеобразовни, ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни , СА-стручно апликативни; Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок

Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, АВ аудиторне вежбе, ЛВ-лабораторијске вежбе, ДОН-Дуги облици наставе (семинари и др.).

* Минимални број ЕСПБ бодова мора бити 60 на годишњем нивоу. Сходно томе студент може, али није у обавезни да бира изборне предмете на свим изборним позицијама. На пример: у једном семестру студент може да бира два изборна предмета на две понуђене изборне позиције и оствари више од 30 ЕСПБ бодова, а затим да у другом семестру од две изборне позиције бира један или ниједан изборни предмет, ако је са обавезним предметима освојио минималних 60 ЕСПБ бодова, водећи при томе рачуна да у току семестра буде минимално ангажован са 20 часова активне наставе до максимално 30 часова.


Изборна настава на студијском програму


Предмети изборног блока I-1

1

ИХА-101

Информације у хемији*

I

ТМ

И

2

2

5

2

ИХА-202

Статистичка обрада резултата у хемији*

I

СА

И

2

2

5

3

ИХ-101

Примена рачунара у хемији*

I

СА

И

2

2

5

4

ИХ-102

Одабрана поглавља физике

I

AO

И

2

1

5

5

ИХ-103

Одабрана поглавља математике

I

AO

И

1

2

5

Предмети изборног блока II-11

О-05

Физичке основе савремених метода истраживања у хемији и биохемији

II

ТМ

И

2

2

5

2

О-06

Математика II

II

ТМ

И

2

2

5

3

О-07

Софтвери за обраду експерименталних података

II

НС

И

2

2

5

4

О-08

Енглески језик *

II

АО

И

4

5

5

О-09

Статистика*

II

АО

И

2

2

5

6

О-10

Социологија*

II

АО

И

2

5

7

ИЗЗС-202

Деградација земљишта*

II

СА

И

3

2

6

8

OE008

Општа микробиологија

II

НС

И

3

2

5


9

ИКК-102

Основи управљања животном средином*

II

ТМ

И

3

1

5

10

Г104

Климатологија са основама метерологије

II

TM

И

3

2

7


11

Х-101

Рачунање у хемији*

II

СА

И

1

2

5

Предмети изборног блока III -1

1

ИКК-201

Животна средина и одрживи развој

III

ТМ

И

2

2

2

7

2

ИКК-202

Акциденти у животној средини*

III

НС

И

2

2

1

7

3

ИЗЗС-201

Загађење ваздуха*

III

СА

И

3

2

1

8

4

ИХА-101

Информације у хемији*c

III

ТМ

И

2

2

5

5

ИХА-202

Статистичка обрада резултата у хемији**

III

СА

И

2

2

5

6

ИХ-101

Примена рачунара у хемији**

III

СА

И

2

2

5

7

ОЕ033

Екологија микроорганизама*

III

НС

И

3

3

7

Предмети изборног блока IV -1


1

ИКК-203

Микробиологија у заштити животне средине*

IV

НС

И

3

3

7

2

ИЗЗС-202

Деградација земљишта**

IV

СА

И

3

2

6

3

ИЗЗС-204

Загађење вода

IV

СА

И

3

2

1

8

4

ИХА-201

Практикум из аналитичке хемије

IV

СА

И

1

5

7

5

О-08

Енглески језик**

IV

АО

И

4

5

6

О-09

Статистика**

IV

АО

И

2

2

5

7

О-10

Социологија**

IV

АО

И

2

5

8

ИХО-306

Номенклатура органских једињења

IV

НС

И

2

1

1

5

9

ИКК-102

Основи управљања животном средином**

IV

ТМ

И

3

1

5

10

Х-101

Рачунање у хемији**

IV

СА

И

1

2

5

Предмети изборног блока V -1


1

ИКК-202

Акциденти у животној средини**

V

НС

И

2

2

1

7

2

Г301

Геоморфологија

V

ТМ

И

4

2

8

3

ИКК-305

Управљање квалитетом и ресурсима

V

НС

И

2

3

6

4

ИЗЗС-201

Загађење ваздуха**

V

СА

И

3

2

1

8

5

ИХА-301

Хемијска анализа материјала

V

СА

И

2

4

7

Предмети изборног блока VI -1 и/или VI -2

1

ИКК-302

Семинар – животна средина и здравље

VI

НС

И

1

1

3

5

2

ИКК-203

Микробиологија у заштити животне средине**

VI

НС

И

3

3

7

3

ИХА-303

Системи контроле квалитета

VI

ТМ

И

3

1

6

4

ИХА-304

Практикум из инструменталне анализе

VI

СА

И

1

3

5


5

ИКК-304

Економско-правни аспекти заштите животне средине*

VI

НС

И

3

5

6

ОЗЗС-204

Аналитичка хемија околине**

VI

ТМ

И

3

3

8

7

ИХА-302

Технике раздвајања

VI

НС

И

2

2

6

8

ИХА-305

Семинар из аналитичке хемије

VI

НС

И

1

3

5

9

ИБ-506

Еколошка биохемија

VI

ТМ

И

2

2

5

10

ИХО-302

Индустријска органска хемија

VI

НС

И

2

1

1

5

Предмети изборног блока VII-1

1

ЗМХ-407

Хемијска веза и структура молекула

VII

ТМ

И

3

2

2

8

2

КК-501

Мониторинг животне средине

VII

СА

О

3

3

1

9


3


ИЗЗС-504

Хроматографске методе у анализи животне средине

VII

СА

И

2

3

1

7

4

ЗМХ-403

Инструментална анализа

VII

СА

И

3

1

3

8

5

КК-402

Безотпадна технологија

VII

ТМ

И

3

2

2

8

6

ИКК-402

Системи обезбеђивања квалитета у производњи

VII

НС

И

2

3

2

8

7

ИКК-404

Пречишћавање индустријских отпадних вода

VII

СА

И

3

1

3

8

8

ИКК-501

Квалитет воде за пиће

VII

СА

И

3

2

2

8

Предмети изборног блока VII I -1 и VII I -2

1

КК-403

Ремедијационе технологије

VIII

НС

И

3

2

2

8

2

КК-404

Екотоксикологија

VIII

НС

И

3

2

2

1

9

3

ИКК-405

Пројекат - Анализа утицаја на животну средину

VIII

СА

И

1

3

3

8

4

ИХА-407

Интегрисане методе хемијске анализе

VIII

НС

И

3

3

8

5

ИКК-304

Економско-правни аспекти заштите животне средине**

VIII

НС

И

3

5

6

ИХА-402

Микроанализа

VIII

СА

И

2

3

6

7

ИХА-409

Корозија и заштита материјала

VIII

ТМ

И

2

2

5

8

ИХН-303

Колоидна хемија

VIII

НС

И

2

1

1

5

9

ИХА-412

Електроаналитичка хемија

VIII

СА

И

3

3

7

10

ИХА-413

Хроматографске методе

VIII

НС

И

2

2

1

6