ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ХЕМИЈЕ

Структура студијског програмаlink

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Дипломирани хемичар (240 ЕСПБ)

Ш

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

АВ

ЛВ

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

О-01

Општа математика

I

АО

О

3

2

6

2

O-02

Физика

I

АО

О

3

2

6

3

O-03

Општа хемија

I

АО

О

3

3

2

9

4

Пример: ИХ-102

Одабрана поглавља физике

I

АО

И

2

1

5

5

Пример: Х-102

Развој основних хемијских концепата

I

ТМ

И

2

1

1

5

6

З-101

Неорганска хемија I

II

НС

О

3

3

1

8

7

З-102

Аналитичка хемија I

II

АО

О

3

4

2

10

8

З-103

Органска хемија I

II

АО

О

3

3

2

9

9

Пример: O-08

Изборни предмет II-1*:

Енглески језик (страни језик)

II

АО

И

4

5

Укупно часова активне наставе на 1. години студија = 53

63

ДРУГА ГОДИНА

1

З-201

Физичка хемија I

III

АО

О

3

3

1

8

2

З-203

Органска хемија II

III

НС

О

3

3

1

8

3

З-204

Аналитичка хемија II

III

НС

О

3

5

1

9

4

Пример:

O-13

Изборни предмет III-1*:

Историја природних наука

III

АО

И

3

1

5

5

З-202

Физичка хемија II

IV

ТМ

О

3

3

2

10

6

Х-201

Органска хемија III

IV

НС

О

3

3

8

7

Пример:

ИХА-201

Изборни предмет IV-1*: Практикум из аналитичке хемије

IV

СА

И

1

5

7

8

Пример:

ИХО-306

Изборни предмет IV-2*:

Номенклатура органских једињења

IV

НС

И

2

1

1

5

Укупно часова активне наставе на 2. години студија = 51

60

ТРЕЋА ГОДИНА

1

З-301

Основи инструменталне анализе

V

СА

О

3

3

2

9

2

Х-301

Основи хемијске технологије

V

ТМ

О

3

3

1

8

3

Х-302

Хемија природних производа

V

НС

О

3

3

1

8

4

Пример: ИХН-201

Изборни предмет V-1*:

Практикум из неорганске хемије

V

СА

И

1

3

5

5

З-302

Основи биохемије

VI

НС

О

3

4

1

9

6

Х-303

Хемијска технологија

VI

НС

О

3

1

2

2

9

7

Пример:

ИХА-303

Изборни предмет VI-1*:

Системи контроле квалитета

VI

СА

И

3

1

6

8

Пример: ИХА-302

Изборни предмет VI-2*:

Технике раздвајања

VI

НС

И

3

1

6

Укупно часова активне наставе на 3. години студија = 50

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1

ЗМХ-408

Методологија научног рада

VII

ТМ

О

1

3

5

2

ЗМХ-407

Хемијска веза и структура молекула

VII

ТМ

О

3

2

2

8

3

ЗМХ-401

Биохемија

VII

НС

И

3

3

8

4

Пример: ИХН-401

Изборни предмет VII-1*:

Хемијска кинетика

VII

ТМ

И

2

2

5

5

Пример: ЗМХ-402

Изборни предмет VII-2*:

Електрохемија

VII

НС

И

3

3

7

6

ДДХ-400

Трендови истраживања у хемији

VIII

ТМ

О

4

4

7

Пример: ИХН-302

Изборни предмет VIII-1*:

Бионеорганска хемија

VIII

НС

И

2

2

5

8

Пример: ИХН-509

Изборни предмет VIII-2*:

Хемијски елементи и неорганска једињења у медицини и фармацији

VIII

НС

И

2

2

5

9

Пример: ИХО-407

Изборни предмет VIII-3*:

Хемија козметичких производа

VIII

НС

И

2

2

1

6

10

ДДХ-401

Завршни (дипломски) рад

VIII

8

5

Укупно часова активне наставе на 4. години студија = 48

61

Укупно ЕСПБ бодова = 244

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе, С-семестар у коме је предмет

Тип предмета: АО – Академско-општеобразовни, ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни , УС- уметничко стручни, СА-стручно апликативни

Статус предмета: О-обавезни, И-изборни;

Часови активне наставе: П-предавања, АВ- аудиторне вежбе, ЛВ-лабораторијске вежбе, ДОН- други облици наставе. Часови ДОН-а код обавезних предмета, по правилу, представљају допунске часове предавања на којима се обрађују теме за које наставници сматрају да нису довољно биле заступљене на предавањима, код изборних предмета то су часови који су намењени за писање семинарских радова односно, активан индивидуални рада студента.

* Минимални број ЕСПБ бодова мора бити 60 на годишњем нивоу. Сходно томе студент може, али није у обавезни да бира изборне предмете на свим изборним позицијама. На пример: у једном семестру студент може да бира два изборна предмета на две понуђене изборне позиције и оствари више од 30 ЕСПБ бодова, а затим да у другом семестру од две изборне позиције бира један или ниједан изборни предмет, ако је са обавезним предметима освојио минималних 60 ЕСПБ бодова, водећи при томе рачуна да у току семестра буде минимално ангажован са 20 часова активне наставе до максимално 30 часова.
Изборни предмети прве године Основних академских студија хемије

Шифра предмета

Назив предмета

Семе-стар

Тип

Преда-вања

Вежбе

ДОН

ЕСПБ

АВ

ЛВ

Предмети изборног блока I-1 и I-2

1.

ИХ-102

Одабрана поглавља физике

I

АО

2

1

5

2.

ИХ-103

Одабрана поглавља математике

I

АО

1

2

5

3.

Х-102

Развој основних хемијских концепата

I

ТМ

2

1

1

5

4.

O-13

Историја природних наука*

I

АО

3

1

5

5.

ИХА-101

Информације у хемији*

I

НС

2

2

5

6.

ИХ-101

Примена рачунара у хемији*

I

СА

2

2

5

Предмети изборног блока II-1

1.

Х-101

Рачунање у хемији

II

АО

1

2

5

2.

O-07

Софтвери за обраду експерименталних података*

II

НС

2

2

5

3.

O-05

Физичке основе савремених метода истраживања у хемији и биохемији

II

НС

2

2

5

4.

O-06

Математика II

II

ТМ

2

2

5

5.

O-08

Енглески језик*

II

АО

4

5

6.

O-09

Статистика*

II

ТМ

2

2

5

7.

O-10

Социологија*

II

АО

2

5

8.

O-12

Методе и технике учeњa хемије*

II

СА

2

2

5Изборни предмети друге године oсновних академских студија хемије

Шифра предмета

Назив предмета

Семе-стар

Тип

Преда-вања

Вежбе

ДОН

ЕСПБ

АВ

ЛВ

Предмети изборног блока III-1

1.

ИХА-101

Информације у хемији**

III

НС

2

2

5

2.

ИХО-201

Експериментална органска хемија

III

СА

1

5

7

3.

O-14

Увођење у делатност наставника*

III

НС

2

2

5

4.

O-13

Историја природних наука**

III

АО

3

1

5

5.

ИХА-202

Статистичка обрада резултата у хемији*

III

ТМ

2

2

5

6.

ИХ-101

Примена рачунара у хемији**

III

СА

2

2

5

7.

ИХН-201

Практикум из неорганске хемије*

III

СА

1

3

5

Предмети изборног блока IV-1 и IV-2

1.

O-07

Софтвери за обраду експерименталних података**

IV

НС

2

2

5

2.

O-08

Енглески језик**

IV

АО

4

5

3.

O-09

Статистика **

IV

ТМ

2

2

5

4.

O-10

Социологија **

IV

АО

2

5

5. М

O-12

Методе и технике учeњa хемије**

IV

ТМ

2

2

5

6.

ОБ026

Основе микробиологије

IV

НС

3

2

6

7.

ИХА-201

Практикум из аналитичке хемије

IV

СА

1

5

7

8.

ИХО-306

Номенклатура органских једињења

IV

НС

2

1

1

5

9.

Х-101

Рачунање у хемији**

IV

АО

1

2

5Изборни предмети треће године oсновних академских студија хемије

Шифра предмета

Назив предмета

Семе-стар

Тип

Преда-вања

Вежбе

ДОН

ЕСПБ

АВ

ЛВ

Предмети изборног блока V-1

1.

ИХА-101

Информације у хемији**

V

НС

2

2

5

2.

ИХО-301

Органска хемија IV

V

НС

2

4

7

3.

ИХА-301

Хемијска анализа материјала

V

НС

2

4

7

4.

O-14

Увођење у делатност наставника**

V

НС

2

2

5

5.

ПМФ01

Развојна и педагошка психoлoгиja*

V

НС

3

1

6

6.

ИПХ-405

Минeрaлoгиja сa кристaлoхeмиjoм*

V

TM

2

2

5

7.

ИХА-202

Статистичка обрада резултата у хемији**

V

ТМ

2

2

5

8.

ЗМХ-402

Електрохемија*

V

НС

3

3

7

9.

ИХН-201

Практикум из неорганске хемије**

V

СА

1

3

5

Предмети изборног блока VI-1 и/или VI-2

1.

ИХО-302

Индустријска органска хемија

VI

СА

2

1

1

5

2.

ПМФ03

Пeдaгoгиja*

VI

ТМ

4

6

3.

ИПХ-301

Примена мултимедије у настави*

VI

СА

2

4

7

4.

ИХО-303

Хемија хетероцикличних једињења*

VI

НС

2

2

6

5.

ИХА-302

Технике раздвајања*

VI

СА

2

2

6

6.

ИХН-301

Хемија нових материјала*

VI

НС

2

2

5

7.

ИХН-302

Бионеорганска хемија*

VI

НС

2

2

5

8.

ИХА-303

Системи контроле квалитета

VI

СА

3

1

6

9.

ИХА-304

Практикум из инструменталне анализе

VI

СА

1

3

5

10.

ОЗЗС-204

Аналитичка хемија околине*

VI

СА

3

3

8

11.

ИХА-305

Семинар из аналитичке хемије*

VI

СА

1

3

5

12.

ИХО-202

Препаративна органска хемија

VI

СА

1

6

7

Изборни предмети четврте године oсновних академских студија хемије

ИБ*

Шифра предмета

Назив предмета

Семе-стар

Тип

Преда-вања

Вежбе

ДОН

ЕСПБ

ЛВ

Предмети изборног блока VII-1 и VII- 2

А

1.

ЗМХ-403

Инструментална анализа

VII

СА

3

1

3

8

А

2.

ИХА-401

Анализа животних намирница

VII

СА

2

3

6

А

3.

ИХА-502

Аналитика спортских суплемената

VII

СА

2

2

6

А

4.

ИХА-410

Управљање квалитетом у аналитичкој лабораторији

VII

СА

2

1

2

6

А

5.

ИХА-202

Статистичка обрада резултата у хемији**

VII

ТМ

2

2

5

НФ

6.

ЗМХ-402

Електрохемија**

VII

НС

3

3

7

НФ

7.

ИХН-401

Хемијска кинетика

VII

ТМ

2

2

5

НФ

8.

ИХН-507

Координациона хемија

VII

НС

2

3

1

8

НФ

9.

ИПХ-405

Минeрaлoгиja сa кристaлoхeмиjoм**

VII

ТМ

2

2

5

О

10.

ИХО-402

Хемија органских боја

VII

НС

2

2

5

О

11.

ЗМХ-404

Органска синтеза

VII

ТМ

3

3

8

О

12.

ЗМХ-405

Инструментална органска хемија

VII

НС

2

2

1

7

М

13.

ПМФ01

Развојна и педагошка психoлoгиja**

VII

НС

3

1

6

М

14.

ПХ-402

Мeтoдикa нaстaвe хeмиje I

VII

ТМ

3

3

8

М

15.

ПХ-502

Истoриja хeмиje

VII

АО

3

1

5

М

16.

ИПХ-407

Заштита околине

VII

СА

3

1

1

1

7

Предмети изборног блока VIII-1, VIII-2 и VIII-3

А

1.

ИХА-402

Микроанализа

VIII

СА

2

3

6

А

2.

ИХА-409

Корозија и заштита материјала

VIII

СА

2

2

5

А

3.

ОЗЗС-204

Аналитичка хемија околине**

VIII

СА

3

3

8

А

4.

ИХА-302

Технике раздвајања**

VIII

СА

2

2

6

А

5.

ИХА-404

Комплекси у аналитичкој хемији

VIII

НС

2

3

6

А

6.

ИХА-406

Биоаналитичка хемија

VIII

СА

2

3

1

8

А

7.

ИХА-412

Електроаналитичка хемија

VIII

НС

3

3

7

А

8.

ИХА-305

Семинар из аналитичке хемије**

VIII

СА

1

3

5

А

9.

ИХА-407

Интегрисане методе хемијске анализе

VIII

СА

3

3

8

А

10.

ИХА-413

Хроматографске методе

VIII

СА

2

2

1

6

НФ

11.

ИХН-302

Бионеорганска хемија**

VIII

НС

2

2

5

НФ

12.

ИХН-301

Хемија нових материјала**

VIII

НС

2

2

5

НФ

13.

ИХН-303

Колоидна хемија

VIII

НС

2

1

1

5

НФ

14.

ИХН-509

Хемијски елементи и неорганска једињења у медицини и фармацији

VIII

НС

2

2

5

О

15.

ИХО-303

Хемија хетероцикличних једињења**

VIII

НС

2

2

6

О

16.

ИХО-401

Синтеза биолошки активних молекула

VIII

СА

2

2

5

О

17.

ИХО-404

Хемијска прерада природних органских сировина

VIII

СА

2

2

6

О

18.

ИХО-407

Хемија козметичких производа

VIII

НС

2

2

1

6

О

19.

ИХО-408

Микроталаси у зеленој хемији

VIII

СА

2

2

5

М

20.

ПМФ03

Пeдaгoгиja**

VIII

ТМ

4

6

М

21.

ПХ-404

Мeтoдикa нaстaвe хeмиje II

VIII

ТМ

2

2

2

8

М

22.

ПХ-405

Шкoлскa прaксa I

VIII

ТМ

1

5

6

М

23.

ИПХ-301

Примена мултимедије у настави**

VIII

СА

2

4

7