ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОХЕМИЈЕ

Структура студијског програмаlink

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Прва година

Р.Б.

Шифра

Назив предмета

С.

Тип

Статус предмета

Часова активне наставе

ЕСПБ

Пред.

Вежбе

Рач.

Лаб.

ДОН

1.

О-01

Општа математика

I

АО

О

3

2

6

2.

О-02

Физика

I

АО

О

3

2

6

3.

О-03

Општа хемија

I

АО

О

3

3

2

9

4.

Б-101

Биологија ћелије и ткива

I

НС

О

3

3

8

5.

З-101

Неорганска хемија I

II

ТМ

О

3

3

1

8

6.

З-102

Аналитичка хемија I

II

АО

О

3

4

2

10

7.

З-103

Органска хемија I

II

АО

О

3

3

2

9

8.

Пример:

О-09

Предмет 1

Изборног блока II

Пример:

Статистика

II

ТМ

ИБ

2

2

5

Укупно по години

Ук.=23

Ук.=4

Ук.=18

Ук.=7

Ук.=61

Укупно часова активне наставе=52

Укупно ЕСПБ=61

Друга година

Р.Б.

Шифра

Назив предмета

С.

Тип

Статус предмета

Часова активне наставе

ЕСПБ

Пред.

Вежбе

Рач.

Лаб.

ДОН

1

З-201

Физичка хемија I

III

АО

О

3

3

1

8

2

З-203

Органска хемија II

III

НС

О

3

3

1

8

3

З-204

Аналитичка хемија II

III

НС

О

3

5

1

9

4

Б-202

Увод у

биохемију I

III

НС

О

2

2

5

5

З-202

Физичка хемија II

IV

ТМ

О

3

3

2

10

6

Б-203

Увод у

биохемију II

IV

НС

О

2

2

5

7

Б-301

Интермедијерни метаболизам

IV

НС

О

3

3

2

10

8

Пример:

ИХН-302

Предмет

Изборног блока

IV

Пример:

Бионеорганска хемија

IV

НС

ИБ

2

2

5

Укупно по години

Ук.=21

Ук.=0

Ук.=21

Ук.=9

Ук.=60

Укупно часова активне наставе=51

Укупно ЕСПБ=60

Трећа година

Р.Б.

Шифра

Назив предмета

С.

Тип

Статус предмета

Часова активне наставе

ЕСПБ

Пред.

Вежбе

Рач.

Лаб.

ДОН

1

З-301

Основи инструменталне анализе

V

СА

О

3

3

2

9

2

Х-302

Хемија природних производа

V

НС

О

3

3

1

8

3

Б-302

Структура и функција протеина

V

СА

О

3

2

6

4

Пример:

ИБ-502

Предмет

Изборног блока V

Пример: Моносахариди и биоактивни деривати

V

НС

ИБ

2

3

1

6

5

Б-303

Ензимологија

VI

НС

О

3

3

7

6

Б-304

Експериментална биохемија

VI

СА

О

3

5

8

7

OЕ015А

Основи физиологије животиња

VI

НС

О

3

3

6

8

Пример:

О-05

Предмет 1

Изборног блока VI

Пример: Физичке основе савремених метода истраживања у хемији и биохемији

VI

СА

ИБ

2

2

5

9

Пример:

ИБ-408

Предмет 2

Изборног блока VI

Пример: Биохемија стероида

VI

НС

ИБ

3

2

5

Укупно по години

Ук.=25

Ук.=2

Ук.=24

Ук.=4

Ук.=60

Укупно часова активне наставе=55

Укупно ЕСПБ=60Четврта година

Р.Б.

Шифра

предмета.

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часова активне наставе

ЕСПБ

Пред.

Вежбе

Рач .

Лаб.

ДОН

СИР

1

ЗМХ-408

Методологија научног рада

VII

ТМ

О

1

3

5

2

Б-401

Биоорганска хемија

VII

НС

О

3

3

1

8

3

ИБ-409

Медицинска биохемија

VII

НС

О

3

3

7

4

Пример:

ОБ047

Предмет 1

Изборног блока

VII

Пример: Oснови молекуларне и ћелијске имунологије

VII

НС

ИБ

2

2

5

5

Пример:

ИБ-301

Предмет 1

Изборног блока

VII

Пример: Токсиколошка хемија

VII

НС

ИБ

2

2

5

6

ДБХ-401

Израда завршног (дипломски) рада

VIII

О

81

7

Б-404

Медицинска хемија

VIII

СА

О

3

3

1

8

8

Пример:

ИБ-506

Предмет 1

Изборног блока VIII

Пример: Еколошка биохемија

VIII

ТМ

ИБ

2

2

5

9

Пример:

ИХО-401

Предмет 2

Изборног блока VIII

Пример: Синтеза биолошки активних молекула

VIII

НС

ИБ

2

2

5

10

ДБХ-401

Завршни (дипломски) рад

VIII

12

1 студијско-истраживачки рад у функцији израде завршног рада

Укупно по години

Ук.=18

Ук.=0

Ук.=15

Ук.=7

Ук.=8

Ук.=60

Укупно часова активне наставе на години =48

Укупно ЕСПБ на години = 60

Укупно за четири године студија

Ук.=87

Ук.=6

Ук.=78

Ук.=27

Ук.=8

Ук.=241

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија =206

Укупно ЕСПБ = 241

Напомена : Студент може да бира највише 10 ЕСПБ за оба семестра из било којег изборног блока предмета основних академских студија хемије

** Ако је предмет биран у претходној години, не може се бирати у текућој

1 студијско-истраживачки рад у функцији израде завршног рада (дипломског рада)

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе

С-семестар у коме је предмет

Тип предмета: АО – Академско-општеобразовни, ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни , УС- уметничко стручни, СА-стручно апликативни

Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок, ОЗ-обавезни заједнички за више модула, ако програм има модуле ИБЗ-изборни заједнички за више модула, ако програм има модуле, ОМ-обавезни за модул, ИБМ-изборни блок модула

Часови активне наставе: П-предавања, Рачунске вежбе, Лабораторијске вежбе, ДОН- Други облици наставе (семинари и др. у зависности од специфичности студијског програма)

Уносе се сви часови активне наставе за дати студијски програм, и свако појединачно студијско подручје-модул ако се програм састоји од више изборних подручја модула. Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета.

Предмет изборног блока, означава само место у плану на коме се из изборног блока, групе предмета бира изборни предмет. Часове наставе унети у складу са упутствима 2007. и подацима који се дају у Књизи предмета. Часове бројчано увек изразити на недељном нивоу, неопходно да у комплетном документу буду изражени на исти начин. Минимални број часова активне наставе на години студија мора бити 20 недељно.

Минимални број ЕСПБ бодова мора бити 60 на годишњем нивоу.

Стручна пракса и завршни рад ако постоје у студијском програму не спадају у активну наставу.

Остали часови су часови који се предвиђају за стручну праксу и друге специфичне облике наставе, не спадају у часове активне наставе.Распоред предмета по семестрима и годинама студија у случају да студент не жели да настави студије, тј. жели да заврши студије након III године

Прва година

Р.Б.

Шифра

Назив предмета

С.

Тип

Статус предмета

Часова активне наставе

ЕСПБ

Пред.

Вежбе

Рач.

Лаб.

ДОН

1.

О-01

Општа математика

I

АО

О

3

2

6

2.

О-02

Физика

I

АО

О

3

2

6

3.

О-03

Општа хемија

I

АО

О

3

3

2

9

4.

Б-101

Биологија ћелије и ткива

I

НС

О

3

3

8

5.

З-101

Неорганска хемија I

II

ТМ

О

3

3

1

8

6.

З-102

Аналитичка хемија I

II

АО

О

3

4

2

10

7.

З-103

Органска хемија I

II

АО

О

3

3

2

9

8.

Пример:

О-09

Предмет 1

Изборног блока II

Пример:

Статистика

II

ТМ

ИБ

2

2

5

Укупно по години

Ук.=23

Ук.=4

Ук.=18

Ук.=7

Ук.=61

Укупно часова активне наставе=52

Укупно ЕСПБ=61

Друга година

Р.Б.

Шифра

Назив предмета

С.

Тип

Статус предмета

Часова активне наставе

ЕСПБ

Пред.

Вежбе

Рач.

Лаб.

ДОН

1

З-201

Физичка хемија I

III

АО

О

3

3

1

8

2

З-203

Органска хемија II

III

ТМ

О

3

3

1

8

3

З-204

Аналитичка хемија II

III

ТМ

О

3

5

1

9

4

Б-202

Увод у

биохемију I

III

ТМ

О

2

2

5

5

З-202

Физичка хемија II

IV

ТМ

О

3

3

2

10

6

Б-203

Увод у

биохемију II

IV

ТМ

О

2

2

5

7

Б-301

Интермедијерни метаболизам

IV

НС

О

3

3

2

10

8

Пример:

ИХН-302

Предмет

Изборног блока

IV

Пример:

Бионеорганска хемија

IV

НС

ИБ

2

2

5

Укупно по години

Ук.=21

Ук.=0

Ук.=21

Ук.=9

Ук.=60

Укупно часова активне наставе=51

Укупно ЕСПБ=60

Трећа година

Р.Б.

Шифра

предмета.

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часова активне наставе

ЕСПБ

Пред.

Вежбе

Рач .

Лаб.

ДОН

СИР

1

З-301

Основи инструменталне анализе

V

СА

О

3

3

2

9

2

Х-302

Хемија природних производа

V

НС

О

3

3

1

8

3

Б-302

Структура и функција протеина

V

СА

О

3

2

6

4

Пример:

ИБ-502

Предмет

Изборног блока V

Пример: Моносахариди и биоактивни деривати

V

НС

ИБ

2

3

1

6

5

Б-303

Ензимологија

VI

НС

О

3

3

7

6

Б-304

Експериментална биохемија

VI

СА

О

3

5

8

7

OЕ015А

Основи физиологије животиња

VI

НС

О

3

3

6

8

Пример:

О-05

Предмет 1

Изборног блока VI

Пример: Физичке основе савремених метода истраживања у хемији и биохемији

VI

СА

ИБ

2

2

5

9

ПБ-301

Пројекат

VI

О

51

6

1 студијско-истраживачки рад у функцији израде завршног рада

Укупно по години

Ук.=22

Ук.=2

Ук.=22

Ук.=4

Ук.=5

Ук.=61

Укупно часова активне наставе на години =53

Укупно ЕСПБ на години = 61

Укупно за три године студија

Ук.=66

Ук.=6

Ук.=61

Ук.=20

Ук.=5

Ук.=182

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија =158

Укупно ЕСПБ = 182

Напомена : Студент може да бира највише 10 ЕСПБ за оба семестра из било којег изборног блока предмета основних академских студија хемије

** Ако је предмет биран у претходној години, не може се бирати у текућој

1 студијско-истраживачки рад у функцији израде завршног рада (дипломског рада)Распоред изборних предмета по семестрима и годинама студија

Изборни предмети на I години основних студија

Р.Б.

Ш.

Назив предмета

С.

Тип

Статус предмета

Час. акт. наст.

ЕСПБ

Пред.

Веж.

Рач.

Лаб.

ДОН

Предмети изборног блока II

1

О-09

Статистика

II

ТМ

ИБ

2

2

5

2

О-07

Софтвери за обраду експерименталних података

II

СА

ИБ

2

2

5

3

О-08

Енглески језик (страни језик)

II

АО

ИБ

4

5

4

О-10

Социологија

II

ТМ

ИБ

2

5

5

ОБ026

Основe микробиологије*

II,IV

ТМ

ИБ

3

2

6


Изборни предмети на II години основних студија

Р.Б.

Ш.

Назив предмета

С.

Тип

Статус предмета

Час. акт. наст.

ЕСПБ

Пред.

Веж.

Рач.

Лаб.

ДОН

Предмети изборног блока IV

1

ОБ011

Основе молекуларне биологије*

IV,VI

ТМ

ИБ

3

2

6

2

ИХН-302

Бионеорганска хемија

IV

НС

ИБ

2

2

5

3

ОБ026

Основе микробиологије**

II,IV

ТМ

ИБ

3

2

6

4

ОБ004

Биофизика

IV

НС

ИБ

3

3

7

5

ИХО-303

Хемија хетероцикличних једињења

IV

НС

ИБ

2

2

6

** Ако је предмет биран у претходној години, не може се бирати у текућој


Изборни предмети на III години основних студија


Р.Б.

Ш.

Назив предмета

С.

Тип

Статус предмета

Час. акт. наст.

ЕСПБ

Пред.

Веж.

Рач.

Лаб.

ДОН

Предмети изборног блока V

1

Б-201

Стереохемија

V

НС

ИБ

3

3

6

2

ОБ042

Механизми ћелијске комуникације

V

НС

ИБ

2

4

6

3

ИБ-405

Методе течне хроматографије у биохемији*

V,VII

СА

ИБ

3

3

6

4

Б-403

Биохемија лековитог биља*

V,VII

СА

ИБ

2

3

1

6

5

ИБ-502

Моносахариди и биоактивни деривати*

V, VII

НС

ИБ

2

3

1

6

6

ИБ-402

Биохемија хормона*

V, VII

НС

ИБ

3

2

6

Предмети изборног блока VI

7

ИБ-506

Еколошка биохемија*

VI, VIII

ТМ

ИБ

2

2

5

8

ИБ-406

Биохемија хране*

VI, VIII

СА

ИБ

2

3

6

9

ОБ011

Основе молекуларне биологије**

IV, VI

ТМ

ИБ

3

2

6

10

О-05

Физичке основе савремених метода истраживања у хемији и биохемији

VI

СА

ИБ

2

2

5

11

ИБ-302

Природни антиоксиданси*

VI, VIII

СА

ИБ

2

3

6

12

ИБ-404

Хемија фармацеутских производа*

VI, VIII

НС

ИБ

2

3

1

6

13

ИБ-408

Биохемија стероида*

VI, VIII

НС

ИБ

3

2

5

** Ако је предмет биран у претходној години, не може се бирати у текућој


Изборни предмети на IV години основних студија

Р.Б.

Ш.

Назив предмета

С.

Тип

Статус предмета

Час. акт. наст.

ЕСПБ

Пред.

Веж.

Рач.

Лаб.

ДОН

Предмети изборног блока VII

1

ИБ-401

Основи патолошке физиологије

VII

НС

ИБ

3

2

6

2

Б-403

Биохемија лековитог биља**

III,VII

СА

ИБ

2

3

1

6

3

ИБ-402

Биохемија хормона**

V,VII

НС

ИБ

3

2

6

4

ИБ-405

Методе течне хроматографије у биохемији**

V,VII

СА

ИБ

3

3

6

5

ОБ047

Oснови молекуларне и ћелијске имунологије

VII

НС

ИБ

2

2

5

6

ИБ-502

Моносахариди и биоактивни деривати**

V,VII

НС

ИБ

2

3

1

6

7

ИБ-301

Токсиколошка хемија

VII

НС

ИБ

2

2

5

Предмети изборног блока VIII

8

ИБ-406

Биохемија хране**

VI,VIII

СА

ИБ

2

3

6

9

ИХА-406

Биоаналитичка хемија

VIII

СА

ИБ

2

3

1

8

10

ИБ-404

Хемија фармацеутских производа**

VIII

НС

ИБ

2

3

1

6

11

ИБ-408

Биохемија стероида**

VIII

НС

ИБ

3

2

5

12

ИБ-506

Еколошка биохемија**

VI, VIII

ТМ

ИБ

2

2

5

13

ИБ-302

Природни антиоксиданси**

VI, VIII

СА

ИБ

2

3

6

14

ИХО-401

Синтеза биолошки активних молекула

VIII

НС

ИБ

2

2

5

** Ако је предмет биран у претходној години, не може се бирати у текућој

Напомена : Студент од понуђених изборних предмета по години, по својој жељи и склоностима бира изборне предмете тако да у току школске године освоји најмање 60 ЕСПБ.

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе

С-семестар у коме је предмет

Тип предмета: АО – Академско-општеобразовни, ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни , УС- уметничко стручни, СА-стручно апликативни

Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок,

Часови активне наставе: П-предавања, Рачунске вежбе, Лабораторијске вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (семинари и др. у зависности од специфичности студијског програма)

Уносе се сви часови активне наставе за дати студијски програм, и свако појединачно студијско подручје-модул ако се програм састоји од више изборних подручја модула. Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета.

Предмет изборног блока, означава само место у плану на коме се из изборног блока, групе предмета бира изборни предмет. Часове наставе унети у складу са упутствима 2007. и подацима који се дају у Књизи предмета. Часове бројчано увек изразити на недељном нивоу, неопходно да у комплетном документу буду изражени на исти начин. Минимални број часова активне наставе на години студија мора бити 20 недељно.

Минимални број ЕСПБ бодова мора бити 60 на годишњем нивоу.

Стручна пракса и завршни рад ако постоје у студијском програму не спадају у активну наставу.

Остали часови су часови који се предвиђају за стручну праксу и друге специфичне облике наставе, не спадају у часове активне наставе.