ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – АНАЛИТИЧАР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Структура студијског програмаlink

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија (четворогодишње студије)

Редни број

Ш

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

АВ

ЛВ

Прва година

1

ОБ008

Математика са статистиком

I

AO

О

3

3

7

2

ОЗЗС-102

Хемија

I

AO

О

4

3

2

10

3

ИКК-101

Основи заштите околине

I

АО

О

3

2

1

7


4

Пример:

ДГ303

Изборни предмет I-1* Пример - Хидрогеологија

I

НС

ИБ

2

2

6


5

ОЗЗС-104

Физички принципи заштите животне средине

II

АО

О

3

2

1

7


6

ОЗЗС-101

Основи биолошких принципа заштите животне средине

II

ТМ

О

3

2

2

9

7

ОЗЗС-103

Основи хемије околине

II

ТМ

О

3

3

1

98

Пример:

ИКК-102

Изборни предмет II-1* Пример: Основи управљања животном средином

II

НС

ИБ

3

1

5

Укупно часова активне наставе на години студија = 49

60

Друга година


9

ОЗЗС-206

Основи контроле квалитета животне средине

III

ТМ

О

3

3

1

8

10

ОЗЗС-203

Хемија околине

III

АО

О

3

3

7


11

ОЗЗС-208

Индустријски процеси

III

ТМ

О

3

2

2

8


12

Пример:

ФДОМ1О12

Изборни предмет III -1* Пример: Методе мерења и обраде података

III

СА

ИБ

2

1

5


13

ОЗЗС-207

Управљање животном средином

IV

ТМ

О

3

2

1

8

14

ОЗЗС-204

Аналитичка хемија околине

IV

СА

О

3

3

815

ОЗЗС-209

Извори и контрола загађивања животне средине

IV

НС

О

3

2

1

7


16

Пример:

О-08

Изборни предмет IV-1* Пример: Енглески језик

IV

АО

ИБ

4

5


17


Пример:

ИХО-306

Изборни предмет IV-2* Пример: Номенклатура органских једињења

IV

НС

ИБ

2

1

1

5

Укупно часова активне наставе на години студија = 49

61

Трећа година


18

КК-401

Контрола квалитета животне средине

V

ТМ

О

3

3

2

9


19

ОЗЗС-302

Технологија заштите животне средине

V

СА

О

3

3

1

9


20

ИКК-305

Управљање квалитетом и ресурсима

V

НС

О

2

3

6


21

Пример:

ФДОИ14И12

Изборни предмет V-1* Пример: Зрачење у атмосфери

V

СА

ИБ

3

1

1

6

22

КК-404

Екотоксикологија

VI

ТМ

О

3

2

2

1

9


23

ОЗЗС-301

Контрола емисије индустријских отпадних токова

VI

НС

О

2

1

2

2

924


Пример:

ИКК-304

Изборни предмет VI-1* Пример: Економско-правни аспекти заштите животне средине

VI

НС

ИБ

3

6


25

Пример:

ИХА-303

Изборни предмет VI-2* Пример: Системи контроле квалитета

VI

СА

И

3

1

6

Укупно часова активне наставе на години студија = 47

60

Четврта година

26

ЗМХ-408

Методологија научног рада

VII

ТМ

О

1

3

5

27

КК-501

Мониторинг животне средине

VII

СА

О

3

3

1

928

Пример:

ИЗЗС-301

Изборни предмет VII-1* Пример: Статистичка обрада података у анализи животне средине

VII

СА

ИБ

2

2

5


29

Пример:

ФДОМ29О12

Изборни предмет VII-2* Пример: Основи енергетике

VII

СА

ИБ

3

1

1

630

Пример:

ИЗЗС-402

Изборни предмет VII-3* Пример: Биодеградације и биотрансформације

VII

НС

ИБ

2

2

5

31

КК-303

Чврст отпад

VIII

НС

О

3

1

2

7


32

Пример:

КК-403

Изборни предмет VIII-2* Пример: Ремедијационе технологије

VIII

СА

ИБ

3

2

2

8


33

Пример:

ИБ-506

Изборни предмет VIII -3* Пример: Еколошка биохемија

VIII

СА

ИБ

2

2

5


34

ОЗЗС-400

Трендови истраживања у заштити животне средине

VIII

ТМ

О

4

4

35

ОЗЗС-401

Завршни (дипломски) рад

VIII

8

8

Укупно часова активне наставе на години студија = 41

62

Укупно ЕСПБ

243

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе, С-семестар у коме је предмет

Тип предмета: АО – Академско-општеобразовни, ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни , СА-стручно апликативни; Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок

Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, АВ аудиторне вежбе, ЛВ-лабораторијске вежбе, ДОН-Дуги облици наставе (семинари и др.).

* Минимални број ЕСПБ бодова мора бити 60 на годишњем нивоу. Сходно томе студент може, али није у обавезни да бира изборне предмете на свим изборним позицијама. На пример: у једном семестру студент може да бира два изборна предмета на две понуђене изборне позиције и оствари више од 30 ЕСПБ бодова, а затим да у другом семестру од две изборне позиције бира један или ниједан изборни предмет, ако је са обавезним предметима освојио минималних 60 ЕСПБ бодова, водећи при томе рачуна да у току семестра буде минимално ангажован са 20 часова активне наставе до максимално 30 часова.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија (четворогодишње студије)


Р.бр

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Ст

П

АВ

ЛВ

ДОН

ЕСПБ

Предмети изборног блока I-1

1

ОЗЗС-202

Аналитичка хемија

I

НС

И

3

3

1

8

2

ИКК-201

Животна средина и одрживи развој

I

AO

И

2

2

2

7

3

ИМ01

Базе података 1

I

СА

И

2

3

7

4

ДГ303

Хидрогеологија

I

ТМ

И

2

2

6

5

ФДОИ1И12

Мерење и SI систем

I

HC

И

3

1

1

6


6

ФДОИ16И12

Апликативни софтвер-основни курс*

I

СА

И

3

1

1

6

7

Б-101

Биологија ћелије и ткива*

I

НС

И

2

2

8

Предмети изборног блока II-1


1

ИКК-102

Основи управљања животном средином

II

ТМ

И

3

1

5

2

OE008

Општа микробиологија*

II

TM

И

3

2

5

3

ФДОИ9И12

Атмосферска хемија

II

НС

И

3

1

1

6

4

ДГ106

Геологија

II

AO

И

2

3

6


5

Г104

Климатологија са основама метеорологије

II

НС

И

3

2

7


6

О-07

Софтвери за обраду експерименталних података*

II

СА

И

2

2

5

7

О-08

Енглески језик*

II

АО

И

4

5

8

О-09

Статистика

II

АО

И

2

2

5

9

О-10

Социологија

II

АО

И

2

5

10

ОЗЗС-105

Органска хемија

II

АО

И

4

3

1

9

11

З-101

Неорганска хемија I

II

АО

И

3

3

1

8

12

Х-101

Рачунање у хемији*

II

СА

И

1

2

5

Предмети изборног блока III -1

1

Г301

Геоморфологија

III

НС

И

4

2

8

3

ФДОМ1О12

Методе мерења и обраде података

III

СА

И

2

1

5

4

ИКК-202

Акциденти у животној средини*

III

НС

И

2

2

1

7

5

ОЗЗС-201

Физичка хемија

III

АО

И

3

3

8


6


ФДОИ16И12

Апликативни софтвер-основни курс**

III

СА

И

3

1

1

6

7

ИХО-201

Експериментална органска хемија

III

СА

И

1

5

7

8

Б-101

Биологија ћелије и ткива**

III

НС

И

2

2

8

9

ОЕ033

Екологија микроорганизама

III

НС

И

3

3

7

10

ФДОИ2И12

Механика флуида

III

TM

И

3

1

1

6

Предмети изборног блока IV -1 и/или IV -2


1


ИКК-203

Микробиологија у заштити животне средине*

IV

НС

И

3

3

7

2

ИЗЗС-202

Деградација земљишта

IV

СА

И

3

2

6

3

З-302

Основи биохемије

IV

TM

И

3

4

1

9

4

Г205

Хидрологија

IV

НС

И

3

2

7

6

ИХА-201

Практикум из аналитичке хемије

IV

СА

И

1

5

7

7

Х-303

Хемијска технологија

IV

НС

И

3

1

2

2

9


8


ИХО-306

Номенклатура органских једињења

IV

НС

И

2

1

1

59О-07

Софтвери за обраду експерименталних података

IV

СА

И

2

2

5

10

О-08

Енглески језик**

IV

АО

И

4

5

11

OE008

Општа микробиологија**

IV

TM

И

3

2

5

12

ИХН-303

Колоидна хемија

IV

НС

И

2

1

1

5

13

Х-101

Рачунање у хемији**

IV

СА

И

1

2

5

Предмети изборног блока V -1

1

ФДОК5О12

Електромагнетизам

V

НС

И

3

1

3

7

2

ФДОИ14И12

Зрачење у атмосфери

V

НС

И

3

1

1

6

3

ИЗЗС-201

Загађење ваздуха

V

СА

И

3

2

1

8


4


ИКК-202

Акциденти у животној средини**

V

НС

И

2

2

1

7


6


КК-301

Основне методе технологије заштите животне средине

V

СА

И

3

1

3

1

9


7


IKK-402

Системи обезбеђивања квалитета у производњи

V

СА

И

2

3

2

8

Предмети изборног блока VI -1 и/или VI -2


1


ИКК-203

Микробиологија у заштити животне средине**

VI

НС

И

3

3

7

2

ИЗЗС-302

Семинар-животна средина и отпад

VI

НС

И

1

3

6

3

ИХА-303

Системи контроле квалитета

VI

НС

И

3

1

6


4


ИКК-304

Економско-правни аспекти заштите животне средине

VI

ТМ

И

3

6

5

КК-305

Заштита ваздуха*

VI

НС

И

3

1

2

1

8

6

ИЗЗС-204

Загађење вода

VI

СА

И

3

2

1

8


7


ИХА-407

Интегрисане методе хемијске анализе

VI

СА

И

3

3

8

8

Г206

Географија животне средине

VI

НС

И

3

2

7

Предмети изборног блока VII-1, VII-2 и/или VII-3

1

КК-302

Заштита земљишта

VII

СА

И

3

1

2

1

8

2

ИКК-501

Квалитет воде за пиће

VII

СА

И

3

2

2

8

3

КК-402

Безотпадна технологија

VII

НС

И

3

2

2

8

4

ФДОМ29О12

Основи енергетике

VII

ТМ

И

3

1

1

65

ИЗЗС-505

UV/VIS i IR спектроскопија у анализи животне средине

VII

СА

И

1

3

1

7


6

ИЗЗС-502

Примена AAS i ICP/MS у анализи животне средине

VII

СА

И

1

3

1

7


7

ИКК-404

Пречишћавање индустријских отпадних вода

VII

СА

И

3

1

3

8


8

ФДОМ36О12

Моделирање физичких процеса у атмосфери I

VII

НС

И

3

2

6

9

ДГ302

Глобалне климатске промене

VII

ТМ

И

2

2

6

10

ФДОИ22И12

Електромагнетно зрачење

VII

НС

И

3

1

1

6

11

ИЗЗС-402

Биодеградације и биотрансформације

VII

НС

И

2

2

5


12

ФДОИ25И12

Моделирање транспорта загађења у атмосфери

VII

НС

И

3

1

1

6


13


ИЗЗС-301

Статистичка обрада података у анализи животне средине

VII

СА

И

2

2

5


14


ИЗЗС-504

Хроматографске методе у анализи животне средине

VII

СА

И

2

3

1

7

Предмети изборног блока VII I -1 и VII I -2

1

КК-304

Заштита вода

VIII

СА

И

3

1

2

1

8

2

КК-305

Заштита ваздуха**

VIII

НС

И

3

1

2

1

8

3

КК-403

Ремедијационе технологије

VIII

СА

И

3

2

2

8


4

ДГ301

Географски информациони системи

VIII

НС

И

3

3

9


5

Г209

Географске основе просторног планирања

VIII

ТМ

И

2

1

6


6

ИКК-405

Пројекат-анализа утицаја на животну средину

VIII

СА

И

1

3

3

8

7

ИХА-412

Електроаналитичка хемија

VIII

НС

И

3

3

7

8

ФДОК18О12

Нуклеарна физика

VIII

ТМ

И

3

1

3

7

9

ОЕ013

Хидробиологија

VIII

НС

И

3

3

6


10


ИБ-506

Еколошка биохемија

VIII

ТМ

И

2

2

5

С- семестар; Ст – статус предмета; П – предавања; АВ-аудио-визуелне вежбе; ЛВ – лабораторијске вежбе; ДОН – други облици наставе (семинарски и др.)