MAСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ХЕМИЈЕ

Структура студијског програмаlink

Распоред предмета по семестрима за студијски програм Мастер академске студије хемије. Након завршених студија и освојених најмање 60 ЕСПБ студент стиче назив Мастер хемичар.

 

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1

ДМХ-501

Израда завршног (мастер) рада

I

О

 

 

5

 

 

 

2

ДМХ-500

Трендови научних истраживања у одабраној области хемије

 

 

I

 

 

О

1

5

 

 

 

 

 

5

3

 

Изборни предмет I-1

I

ИБ

 

 

 

 

 

 

4

 

Изборни предмет I-2

I

ИБ

 

 

 

 

 

 

5

 

Изборни предмет I-3

I

ИБ

 

 

 

 

 

 

6

 

Изборни предмет I-4

I

ИБ

 

 

 

 

 

 

7

 

ДМХ-501

Израда завршног (мастер) рада

II

О

 

 

15

 

 

 

8

 

Изборни предмет II-1

II

ИБ

 

 

 

 

 

 

9

 

Изборни предмет II-2

II

ИБ

 

 

 

 

 

 

10

ДМХ-501

Завршни (мастер) рад

II

О

 

 

 

 

 

25

  Укупно часова активне наставе:

  Укупно ЕСПБ бодова

 Изборна настава на студијском програму Мастер академске студије хемијеБлок

Шифра предмета

Назив предмета

Семестар

Преда-вања

Вежбе

ДОН

ЕСПБ

АВ

ЛВ

*Предмети изборног блока I-1, I-2, I-3 и/или I-4

МХА

ИХА-505

Хемометрика

I

3

2

2

8

МХА

ИХА-509

Виши курс аналитичке хемије

I

3

2

2

8

МХА

ИХА-510

Форензичка хемија

I

2

2

1

6

МХА

ИХА-403

Сензори у хемији

I

2

2

5

МХА

ИХА-504

Хемија наноматеријала

I

2

2

5

МХА

ИХА-512

Специјациона анализа

I

2

2

5

МХА

ИХА-408

Термоанализа

I

2

2

5

МХА

ИХА-511

Аналитика органских полутаната

I

2

2

1

6

МХБ

ИХН-501

Механизми неорганских реакција

I

2

2

1

6

МХБ

ИХН-504

Хемија фулерена

I

2

2

1

6

МХБ

ИХН-505

Молекулска спектроскопија

I

2

2

5

МХБ

ИХН-503

Фотохемија

I

2

2

5

МХБ

ЗМХ-406

Неорганска хемија II

I

3

3

8

МХБ

ИХН-506

Хроматографија

I

2

2

1

6

МХБ

ИХН-510

Наноматеријали у медицини

I

3

2

1

7

МХВ

ИХО-501

Нове методе и стратегије у асиметричној синтези

I

2

3

1

8

МХВ

ИХО-505

Структуре и механизми у органској хемији

I

2

3

6

МХВ

ИХО-504

Динамичка стереохемија

I

2

2

5

МХВ

ИХО-506

Хемија угљених хидрата

I

2

3

1

6

МХВ

ИХО-402

Хемија нафте

I

2

2

5

МХВ

ИБ-501

Биохемија антиоксидантних система

I

2

2

1

7

МХВ

ИБ-511

Фитотерапија

I

2

2

5

МХВ

ИБ-514

Одабрана поглавља биохемије хормона

I

2

2

6

МХВ

ИХО-305

НМР-спектроскопија

I

2

2

6

МХВ

ИХО-403

Хемија стероида

I

2

2

6

МХВ

ИХО-502

Микроталасне органске синтезе

I

2

2

6

МХГ

ИКК-502

Процесни материјали у заштити животне средине

I

2

2

2

2

9

МХГ

ИКК-503

Квалитет седимента

I

2

2

6

МХГ

ИКК-510

Унапређени оксидациони процеси

I

2

2

6

МХГ

ИКК-504

Контрола емисије индустријских отпадних гасова

I

2

2

5

МХГ

ОЗЗС-501

Моделовање процеса у животној средини

I

2

2

6

МХГ

ИКК-403

Опасан отпад

I

2

1

1

6

МХД

ИПХ-504

Дидактика хемије

I

3

1

2

8

МХД

ПМФ-04

Психологија

I

3

1

5


МХД

ИПХ-402

Eкoхeмиjскo oбрaзoвaњe

I

2

2

1

7


МХД

ИПХ-501

Шкoлски oглeди у нaстaви хeмиje

I

2

4

7

МХД

ИПХ-502

Спeциjaлни хeмиjски eкспeримeнти у нaстaви

I

2

1

1

5

МХД

ИПХ-404

E-учeњe

I

2

2

5

* Предмети изборног блока II-1 и /или II-2

МХА

ИХА-405

Трендови у инструменталној анализи

II

2

2

1

6

МХА

ИХА-501

Аналитичка спектрометрија

II

2

4

7

МХА

ИХА-507

Аналитички аспекти зелене хемије

II

2

3

6

МХА

ИХА-508

Хемија у уметности

II

2

2

5

МХА

ИХА-506

Аналитичка волтаметрија

II

2

2

5

МХБ

ИХН-402

Неорганска синтеза и методе карактеризације

II

2

4

7

МХБ

ИХН-502

Физичке методе у неорганској хемији

II

2

3

6

МХБ

ИХН-508

Корелациона анализа у хемији

II

2

1

2

7

МХБ

ИХН-511

Примењена инфрацрвена спектроскопија

II

2

2

1

6

МХБ

ИХН-512

Термичка анализа комплексних једињења

II

2

3

6

МХБ

ИХН-513

Биолошки активни елементи и ксенобиотици

II

2

2

5

МХВ

ИХО-405

Хемија слободних радикала

II

2

2

5

МХВ

ИХО-406

Препаративна биохемија

II

2

3

1

7

МХВ

ИХО-503

Супрамолекуларна хемија

II

2

1

1

5

МХВ

ИБ-512

Биоинформатика

II

2

2

6

МХВ

ИБ-513

Биохемијa стероида - виши курс

II

2

2

6

МХГ

ИКК-506

Екоинжењеринг

II

3

2

1

7

МХГ

ИКК-507

Токсикологија водених екосистема

II

2

2

5

МХГ

ИКК-401

Екоменаџмент

II

4

1

1

7

МХГ

ИКК-508

Управљање водама

II

2

2

6

МХГ

ИКК-509

Управљање отпадом

II

2

2

6

МХГ

ИКК-511

Контрола емисије индустријских отпадних вода

II

2

2

5

МХГ

ИКК-512

Зелена ремедијација

II

2

2

5

МХГ

ИКК-406

Хемијски процеси у атмосфери

II

2

2

5

МХД

ПХ-504

Шкoлскa прaксa II

II

1

4

6

МХД

ИПХ-506

Општа педагогија

II

4

5

МХД

ИПХ-503

Мeтoдикa нaстaвe хeмиje у рaду сa дaрoвитим учeницимa

II

3

2

7

МХД

ИПХ-406

Мeтoдикa нaстaвe примeњeнe хeмиje

II

2

2

2

7

МХД

ИПХ-507

Семинар: Концепт хемијске равнотеже у настави

II

1

3

5

МХД

ИПХ-508

Дидактика високошколске наставе хемије

II

2

2

1

6

МХД

ПХ-501

Савремене образовне технологије у настави хемије

II

2

4

7