МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОХЕМИЈЕ

Структура студијског програмаlink

Студијски програм: Мастер академске студије биохемије

Распоред предмета по семестрима и години

Р.Б.

Шифра

предмета.

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часова активне наставе

ЕСПБ

Пред.

Вежбе

Рач.

Лаб.

ДОН

СИР

Мастер академске студије биохемије

 

1

 

ДМБ-501

Израда завршног (мастер) рада

 

I

 

 

О

 

 

 

 

 

51

 

 

2

 

Б-501

Липиди и ћелијске мембране

 

I

 

НС

 

О

 

4

 

2

 

 

 

 

7

3

ДМБ-501

Израда завршног (мастер) рада

II

 

О

 

 

 

 

151

 

4

ДМБ-500

Трендови научних истраживања у одабраној области биохемије

II

 

О

1

5

 

 

 

5

5

ДМБ-501

Завршни (мастер) рад

 II

 

О

 

 

 

 

 

25

 1студијско-истраживачки рад у функцији израде завршног рада

Укупно по години 

Ук.=13

Ук.=7

Ук.=8

Ук.=1

Ук.=20

Ук.=60

Укупно часова активне наставе на години =49 

Укупно ЕСПБ на години = 60 

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе

С-семестар у коме је предмет

Тип предмета: ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни, СА-стручно апликативни

Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок

Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, АВ-аудиторне вежбе, ЛВ-лабораторијске вежбе,  ДОН- други облици наставе (семинари и др.), СИР-студијски истраживачки рад.

* Минимални број ЕСПБ бодова мора бити 60 на годишњем нивоу. Сходно томе студент може, али није у обавезни да бира изборне предмете на свим изборним позицијама. На пример: у једном семестру студент може да бира два изборна предмета на две понуђене изборне позиције и оствари више од 30 ЕСПБ бодова, а затим да у другом семестру од две изборне позиције бира један или ниједан изборни предмет, ако је са обавезним предметима освојио минималних 60 ЕСПБ бодова, водећи при томе рачуна да у току семестра буде минимално ангажован са 20 часова активне наставе до максимално 30 часова.Распоред изборних предмета по семестрима и типу за студијски програм

Мастер академске студије биохемије

Р.Б.

Ш.

Назив предмета

С.

Тип

Статус предмета

Час. акт. наст.

ЕСПБ

Пред.

Веж.

Рач.

Лаб.

ДОН

 

 

Предмети изборног блока I-1 и I-2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ИБ-501

Биохемија антиоксидантних система

I

НС

ИБ

2

 

2

1

7

2

ИБ-503

Рационални дизајн лекова

I

СА

ИБ

2

 

2

1

7

3

ИХА-510

Форензичка хемија

I

СА

ИБ

2

 

2

1

6

4

ИБ-504

Структура и функција нуклеинских киселина

I

НС

ИБ

2

 

2

 

6

5

ИБ-511

Фитотерапија

I

СА

ИБ

2

 

2

 

5

6

ИБ-510

Експерименталне методе за испитивање биолошких активности

I

СА

ИБ

2

 

3

 

7

7

ИБ-514

Одабрана поглавља биохемије хормона

I

НС

ИБ

2

 

2

 

6

 

 

 

Предмети изборног блока II-1 и II-2

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ИБ-507

Метаболизам лекова и ксенобиотика

II

НС

ИБ

2

 

2

 

6

9

ИБ-512

Биоинформатика

II

ТМ

ИБ

2

 

2

 

6

10

ИБ-508

Ћелијске културе у биохемији

II

СА

ИБ

2

 

2

 

6

11

ИБ-509

Гаснохроматографска анализа природних производа

II

СА

ИБ

2

 

2

 

6

12

ИБ-513

Биохемија стероида-виши курс

II

НС

ИБ

2

 

2

 

6

13

ИБ-407

Хемоензимске трансформације

II

СА

ИБ

2

 

3

 

     6

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе

Тип предмета: АО – Академско-општеобразовни, ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни, СА-стручно апликативни

Статус предмета: ИБ-изборни

Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, АВ-аудиторне вежбе, ЛВ-лабораторијске вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (семинари и др.), СИР-студијски истраживачки рад.