МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – АНАЛИТИЧАР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Структура студијског програмаlink

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија Мастер академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине


 

Ш

Назив предмета

 

С

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

 

1

ОЗЗС-402

Процена ризика у животној средини

I

О

3

2

 

 

 

7

 

2

ДЗЗС-501

Израда завршног (мастер) рада

I

 

 

 

5

 

 

 

 

3

ДЗЗС-501

Израда завршног (мастер) рада

II

 

 

 

15

 

 

 

 

4

ДЗЗС-501

Завршни (мастер) рад

II

 

 

 

 

 

 

30

Укупно часова активне наставе на години студија = 43 

62

Ш-шифра предмета С-семестар у коме је предмет

Статус предмета: О-обавезни,   ИБ-изборни блок

Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР-студијски истраживачки рад.

* Минимални број ЕСПБ бодова мора бити 60 на годишњем нивоу. Сходно томе студент може, али није у обавезни да бира изборне предмете на свим изборним позицијама. На пример: у једном семестру студент може да бира два изборна предмета на две понуђене изборне позиције и оствари више од 30 ЕСПБ бодова, а затим да у другом семестру од две изборне позиције бира један изборни предмет, ако је укупно са обавезним предметима освојио минималних 60 ЕСПБ бодова, водећи при томе рачуна да у току семестра буде минимално ангажован са 20 часова активне наставе до максимално 30 часова.


Изборна настава на студијском програму

Мастер академске студије заштите животне средине – аналитичар заштите животне средине

Р. бр.

Ш

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

ЕСПБ

Преда-вања

Вежбе

ДОН

СИР

АВ

ЛВ

Предмети изборног блока  I-1 и/или I-2 *

 

1

 

ОЗЗС-401

Биолошки принципи заштите животне средине

НС

И

2

 

2

2

 

8

2

ДЕ025

Еколошки мониторинг

СА

И

2

 

2

 

5

6

 

3

ОЗЗС-501

Моделовање процеса у животној средини

СА

И

2

2

 

 

 

6


   4

ФДММ16О12

Моделирање физичких процеса у атмосфери II

СА

И

4

4

 

 

 

9

 

5

ИЗЗС-501

Информационе технологије и експертни системи

НС

И

3

3

 

 

 

7


   6

 

ИКК-502

Процесни материјали у заштити животне средине

СА

И

2

2

2

2

 

9

7

ИКК-510

Унапређени оксидациони процеси

СА

И

2

 

2

 

 

6

8

ИЗЗС-509

Примена хибридних техника у анализи животне средине

СА

И

1

 

3

1

 

7

9

ИКК-503

Квалитет седимента

СА

И

2

 

2

 

 

6

10

ИЗЗС-503

Хемија и екотоксикологија загађења

НС

И

2

 

2

1

 

7

11

ИКК-403

Опасан отпад

СА

И

2

1

1

 

 

6

12

ИКК-504

Контрола емисије индустријских отпадних гасова

СА

И

2

2

 

 

 

5

13

ИХА-505

Хемометрика

НС

И

3

2

 

2

 

8

14

ИХА-403

Сензори у хемији

СА

И

2

 

2

 

 

5

15

ФДММ6О12

Радиоекологија

НС

И

3

1

1

 

 

6

16

ДЕ037

Фитоиндикација и фиторемедијација

НС

И

2

 

2

 

5

6

17

ИЗЗС-510

Аспекти антропогеног развоја енергија, технологија, економија животне средине

НС

И

4

3

 

 

 

8


Предмети изборног блока II-1 и/или II-2 *


1

ИКК-506

Екоинжењеринг

СА

И

3

2

 

1

 

7

 

2

 

ИЗЗС-401

Савремене технике и процеси у обради вода

 

СА

 

И

 

2

 

1

 

1

 

 

 

6

3

ФДММ9О12

Нуклеарна енергетика

НС

И

3

1

1

 

 

6

4

ФДМ18И12

Радијациона физика

НС

И

3

1

1

 

 

9

   5

ФДМ19И12

Детектори зрачења

СА

И

3

1

1

 

 

9

 

6

ИКК-406

Хемијски процеси у атмосфери

НС

И

2

2

 

 

 

5

7

ИКК-507

Токсикологија водених екосистема

СА

И

2

 

2

 

 

5

8

ИКК-401

Екоменаџмент

СА

И

4

1

 

1

 

7

9

ИКК-508

Управљање водама

СА

И

2

2

 

 

 

6

10

ИКК-509

Управљање отпадом

СА

И

2

2

 

 

 

6

11

МГИ510

Примена ГИС-а у мониторингу и заштити животне средине

СА

И

2

2

 

 

 

5

12

ИКК-512

Зелена ремедијација

СА

И

2

 

2

 

 

5

13

ИЗЗС-508

Урбана екологија

НС

И

2

 

 

2

 

5

14

ФДММ18О12

Примењена метеорологија

СА

И

2

3

 

 

 

4

15

ИЗЗС-511

Пројектовање процеса третмана отпадних вода

СА

И

3

2

 

 

 

6

16

ИЗЗС-512

Пројектовање процеса третмана воде за пиће

СА

И

3

2

 

 

 

6

* Студент бира предмете у I и II семетру да укупан број бодова буде 30 (ЕСПБ), уз недељно оптерећење од минимално 20 а максимално 30 часова, рачунајући и часове за студијско-истраживачки рад.

 

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе

Тип предмета: АО Академско-општеобразовни, ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни , УС- уметничко стручни, СА-стручно апликативни

Статус предмета: И-изборни

Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН- Други облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР-студијски истраживачки рад.