Konkurs - Učešće studenata na Water Workshop 2017

Seminar "Kvalitet voda" organizuje se tradicionalno (21. put) u okviru jesenje "Škole za zaštitu životne sredine" od 20-22. septembra 2017. godine. Organizovana predavanja, diskusije i kursevi imali su brojne teme, od zaštite resursa voda, kvaliteta vode za piće, monitoringa površinskih i podzemnih voda, analize i sanacije kontaminiranog sedimenta, procene rizika, tehnologija pripreme vode za piće i otpadnih voda do evropskog i nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti.

Ove godine biće obrađene dve teme:

  1. Kvalitet vode za piće i
  2. Kontrola kvaliteta otpadnih voda.

Pored toga za učesnike seminara biće organizovana dva okrugla stola ili panel diskusije:

  • (a) Šta je potrebno izmeniti u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće u cilju usaglašavanja sa Direktivama EU, i

  • (b) Uloga referentnih dokumenata za najbolje dostupne tehnike (BREF) u kontroli kvaliteta otpadnih voda.

Popodnevni rad će biti organizovan kroz dve sekcije:

  • I Sekcija: CPD kurs (eng. Course Professional Development, CPD - kurs profesionalnog usavršavanja) "Izvori i kontrola zagađivanja otpadnih voda" i

  • II Sekcija: "Značaj studija zaštite životne sredine u zaštiti voda" (izlaganje radova studenata osnovnih, master i doktorskih studija).

Osnivanjem Fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“, omogućeno je i učešće studenata u Školi za zaštitu životne sredine u okviru sekcije „Značaj studija zaštite životne sredine“ gde su studenti imali priliku da prezentuju rezultate svog rada i razmene do tada stečena znanja.

Ove godine planira se uključivanje studenata u ostale aktivnosti škole što će omogućiti neposredan kontakt sa privrednim subjektima i potencijalnim poslodavcima.

Na Seminaru, planirano je učešće oko 40 studenata osnovnih (II, III i IV godina), master i doktorskih studija. Prijavljivanjem na ANKETU, koja je data u linku, studenti stiču pravo da budu oslobođeni plaćanja kotizacije, a omogućeno je i da dobiju do 5 udžbenika i praktikuma izdatih od strane Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine (PMF, Novi Sad), po sopstvenom izboru.

Prijava na učešće vrši se popunjavanjem ANKETE.

Dalja obaveštenja pratiti na sajtu Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu (http://www.dh.uns.ac.rs/newversion/).

kao i na sajtu Water Workshop (http://www.waterworkshop.pmf.uns.ac.rs/).