ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ХЕМИЈЕ

Структура студијског програмаlink

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм докторских студија хемија

Часови активне наставе

ЕСПБ

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

П

СИР

ПРВА ГОДИНА

*

Изборни предмет I

I

ИБ1

5

5

15

*

Изборни премет II

I

ИБ1

5

5

15

*

Изборни премет III

II

ИБ2

5

5

15

*

Изборни премет IV

II

ИБ2

5

5

15

Укупно часова активне наставе на години студија = 40

ДРУГА ГОДИНА

*

Изборни предмет V

III

ИБ3

5

5

15

*

Изборни предмет VI

III

ИБ3

5

5

15

ДСХ801

Истраживачки научни рад**

IV

ИБ

20

30

Укупно часова активне наставе на години студија = 40

ТРЕЋА ГОДИНА

ДСХ801

Истраживачки научни рад**

V

20

20

ДСХ801

Истраживачки научни рад**

VI

20

20

Укупно часова активне наставе = 40

Израда докторске дисертације

20

Напомена: * Шифра предмета се налази у Табели изборних предмета

** Оспособљавање студената за израду докторске дисертације

(10+10+20+20) х 15 = 900 часова

ИБ1, ИБ2, ИБ3 предмет изборног блока 1, 2 , 3

Листа изборних предмета на студијском програму докторских студија хемије


Р.б

Шифра предмета

Изборни предмети на докторским студијама из хемије

Статус предмета

Часова активне наставе

ЕСПБ

Наставник/наставници на предмету (Презиме, средње слово, име)

Предавања

Студијски истраживачки рад

1

ДСХ601

Одабрана поглавља опште и неорганске хемије

ИБ

5

5

15

Перишић-Јањић У. Нада, Чешљевић И. Валерија, Ђаковић-Секулић Љ. Татјана

2

ДСХ602

Одабрана поглавља физичке хемије

ИБ

5

5

15

Николић Д. Александар, Јовановић С. Љиљана, Јовић Д. Бранислав

3

ДСХ603

Одабрана поглавља органске хемије

ИБ

5

5

15

Пенов-Гаши М. Катарина

4

ДСХ604

Одабрана поглавља аналитичке хемије

ИБ

5

5

15

Абрамовић Ф. Биљана, Јовановић С. Љиљана, Ваштаг Ђ. Ђенђи, Гужвањ Ј. Валериа, Гаџурић Б. Слободан

5

ДСХ605

Одабрана поглавља електрохемије

ИБ

5

5

15

Јовановић С. Љиљана, Ваштаг Ђ. Ђенђи, Пап Ј. Жигмонд

6

ДСХ606

Aналитичка хемија (виши курс)

ИБ

5

5

15

Ваштаг Ђ. Ђенђи, Гаџурић Б. Слободан, Вранеш Б. Милан

7

ДСХ607

Међумолекулске интеракције

ИБ

5

5

15

Николић Д. Александар

8

ДЗЗС604

Одабрана поглавља хемије околине

ИБ

5

5

15

Далмација Д. Божо

Иванчев-Тумбас И. Ивана, Тричковић С. Јелена

9

ДСБ601

Одабрана поглавља из хемије природних производа

ИБ

5

5

15

Попсавин М. Мирјана

Кухајда Н. Ксенија

10

ДСБ602

Одабрана поглавља медицинске хемије

ИБ

5

5

15

Попсавин Ј. Велимир

Богдановић М. Гордана, Кухајда Н. Ксенија

11

ДСХ608

Механизми органских реакција

ИБ

5

5

15

Ђурендић А. Евгенија

Сакач Н. Марија

12

ДСХ609

Заштита функционалних група

ИБ

5

5

15

Сакач Н. Марија

13

ДСХ610

Физичке методе у органској хемији

ИБ

5

5

15

Чанади Ј. Јанош

14

ДСХ611

Синтеза и физичко-хемијска карактеризацијa неорганских једињења

ИБ

5

5

15

Месарош-Сечењи Ф. Каталин

15

ДСБ603

Биоорганска хемија угљених хидрата

ИБ

5

5

15

Попсавин Ј. Велимир

Ђилас M. Соња

16

ДСБ604

Стереохемија моносахарида

ИБ

5

5

15

Попсавин Ј. Велимир

Ђилас M. Соња

17

ДСХ612

Хемометрика (виши курс)

ИБ

5

5

15

Абрамовић Ф. Биљана,

Шојић В. Даниела, Пап Ј. Жигмонд

18

ДСХ613

Течна хроматографија

ИБ

5

5

15

Перишић-Јањић У. Нада, Ђаковић-Секулић Љ. Татјана

19

ДСХ614

Аналитичка волтаметрија (виши курс)

ИБ

5

5

15

Гужвањ Ј. Валериа,

Пап Ј. Жигмонд

20

ДСХ615

Молекулска спектроскопија (виши курс)

ИБ

5

5

15

Николић Д. Александар

21

ДСХ616

Правци развоја хемијских сензора

ИБ

5

5

15

Гужвањ Ј. Валериа

22

ДСХ617

Одабрана поглавља аналитичке хемије околине

ИБ

5

5

15

Абрамовић Ф. Биљана,

Јовановић С. Љиљана, Шојић В. Даниела

23

ДСХ618

Хемија природних карбоксилних киселина и деривата

ИБ

5

5

15

Грбовић M. Љубица

24

ДСХ619

Одабрана поглавља заштите вода

ИБ

5

5

15

Далмација Д. Божо, Тамаш С. Загорка,

Крчмар М. Дејан

25

ДСХ620

Хемија естрогених и антиестрогених једињења

ИБ

5

5

15

Сакач Н. Марија

26

ДСБ605

Структурна анализа моносахарида и деривата

ИБ

5

5

15

Попсавин М. Мирјана

Кухајда Н. Ксенија

27

ДСБ606

Хемијске трансформације моносахарида

ИБ

5

5

15

Попсавин М. Мирјана

Кухајда Н. Ксенија

28

ДЗЗС607

Квалитет седимента (виши курс)

ИБ

5

5

15

Тричковић С. Јелена

29

ДЗЗС608

Контрола квалитета воде за пиће

ИБ

5

5

15

Далмација Д. Божо,

Агбаба Р. Јасмина

Тубић М. Александра

30

ДСХ701

Хемијска структура и особине хeмијских једињења

ИБ

5

5

15

Перишић-Јањић У. Нада

Ђаковић-Секулић Љ. Татјана

31

ДСХ702

Електрохемијска кинетика

ИБ

5

5

15

Јовановић С. Љиљана, Ваштаг Ђ. Ђенђи,

Пап Ј. Жигмонд

32

ДСХ703

Одабрана поглавља индустријске органске хемије

ИБ

5

5

15

Чанади Ј. Јанош

33

ДСХ704

Одабрана поглавља органске синтезе

ИБ

5

5

15

Чанади Ј. Јанош

34

ДСХ705

Обезбеђивање квалитета аналитичких мерења

ИБ

5

5

15

Јовановић С. Љиљана

Абрамовић Ф. Биљана,

Шојић В. Даниела

35

ДСХ706

Одабране методе инструменталне анализе

ИБ

5

5

15

Абрамовић Ф. Биљана,

Гужвањ Ј. Валериа

36

ДСХ707

Примењена координациона хемија

ИБ

5

5

15

Перишић-Јањић У. Нада, Чешљевић И. Валерија

37

ДСХ708

Одабране класе металних комплекса

ИБ

5

5

15

Чешљевић И. Валерија, Војиновић Јешић С. Љиљана

38

ДСХ709

Кисело-базне равнотеже и методе одређивања равнотежних константи

ИБ

5

5

15

Перишић-Јањић У. Нада

39

ДСХ710

Хемија комплексних равнотежа

ИБ

5

5

15

Гаџурић Б. Слободан,

Вранеш Б. Милан

40

ДСХ711

Зелена хемија и јонске течности

ИБ

5

5

15

Гаџурић Б. Слободан,

Вранеш Б. Милан

41

ДСХ712

Корозија материјала

ИБ

5

5

15

Ваштаг Ђ. Ђенђи

42

ДСХ713

Хемија биолошки активних органских једињења

ИБ

5

5

15

Пенов-Гаши М. Катарина

Сакач Н. Марија

43

ДСХ714

Одабрана поглавља хемијске кинетике и фотохемије

ИБ

5

5

15

Јовановић С. Љиљана, Абрамовић Ф. Биљана, Шојић В. Даниела

44

ДЗЗС703

Екотоксикологија (виши курс)

ИБ

5

5

15

Агбаба Р. Јасмина

Иванчев-Тумбас И. Ивана

Рончевић Д. Срђан

45

ДСХ715

Кинетичке методе хемијске анализе

ИБ

5

5

15

Јовановић С. Љиљана, Николић Д. Александар, Шојић В. Даниела, Јовић Д. Бранислав

46

ДСХ716

Виши курс термичке анализе

ИБ

5

5

15

Месарош-Сечењи Ф. Каталин

47

ДСХ717

Хемијска анализа одабраног материјала

ИБ

5

5

15

Јовановић С. Љиљана

Абрамовић Ф. Биљана

48

ДЗЗС705

Ремедијациони процеси (виши курс)

ИБ

5

5

15

Рончевић Д. Срђан, Малетић П. Снежана.

Рајић М. Љиљана

49

ДСХ718

Хемија базних органских и петрохемијских синтеза

ИБ

5

5

15

Грбовић М. Љубица

50

ДСХ719

Хемија андрогених и антиандрогених једињења

ИБ

5

5

15

Ђурендић А. Евгенија

51

ДСХ720

Биолошки активни фулерени

ИБ

5

5

15

Ђорђевић Н. Александар

52

ДСХ721

Хемијски и фамаколошки аспекти жучних киселина

ИБ

5

5

15

Кухајда Н. Ксенија

53

ДСХ801

Истраживачки научни рад

О

0

60*

70

Абрамовић Ф. Биљана

Далмација Д. Божо

Ђаковић-Секулић Љ.

Татјана

Ђилас М. Соња

Ђорђевић Н. Александар

Ђурендић А. Евгенија

Иванчев-Тумбас И. Ивана

Јовановић С. Љиљана

Кухајда Н. Ксенија

Месарош-Сечењи Ф.

Каталин

Николић Д. Александар

Пенов-Гаши М. Катарина

Перишић-Јањић У. Нада

Поповић Р. Мира

Попсавин Ј. Велимир

Попсавин М. Мирјана

Сакач Н. Марија

Тривић С. Светлана

Чанади Ј. Јанош

Чешљевић И. Валерија

Агбаба Р. Јасмина

Ваштаг Ђ. Ђенђи

Гужвањ Ј. Валерија

Рончевић Д. Срђан

Војиновић Јешић С.

Љиљана Гаџурић Б. Слободан

Грбовић М. Љубица

Јовић Д. Бранислав

Крчмар M. Дејан

Малетић П. Снежана Молнар ј. Јелена

Тричковић С. Јелена

Тубић М. Александра

Шојић В. Даниела